สรรพากรมุ่งยกระดับพัฒนาบริการด้านภาษี โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองค์กรธุรกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:07 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรรพากรมุ่งยกระดับพัฒนาบริการด้านภาษี โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองค์กรธุรกิจ

กรมสรรพากร จัดงาน TAX Talks ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน "Digital Services for Business Enterprise" โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้ประกาศถึงกลยุทธ์การพัฒนาบริการทางภาษีด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับบริการดิจิทัลสำหรับองค์กรธุรกิจ โดยผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบริการต่างๆ ของกรมสรรพากร เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายสำคัญของกรมสรรพากรที่ต้องการพัฒนาการบริการของกรมสรรพากรให้เป็น "กรมสรรพากรยุคใหม่" ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เสียภาษีอย่างแท้จริง

อธิบดีกรมสรรพากร ระบุว่า ความท้าทายของกรมสรรพากรในการเป็นกรมสรรพากรยุคใหม่ คือความสามารถในการบริการให้ตรงใจผู้เสียภาษี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้นของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ทำให้กรมสรรพากรจำเป็นที่จะต้องพัฒนา และออกแบบบริการได้ตรงใจผู้เสียภาษีทุกคนและทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น กรมสรรพากรจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น บริษัทพัฒนา Software และบริษัท Tech Start-Up ต่าง ๆ ในการพัฒนาบริการทางภาษีให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เสียภาษีทุกคนและทุกกลุ่มมากขึ้น และเพื่อลดความยุ่งยากให้แก่ผู้เสียภาษี โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเปิดขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งกรมสรรพากรได้ดำเนินการวางโครงสร้างข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน เพื่อรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลด้วย Open API และวางโครงสร้างของระบบ Blockchain เพื่อขยายจุดเชื่อมต่อข้อมูลในอนาคต

ทั้งนี้ งาน TAX Talks ครั้งที่ 2 มีการจัดเสวนา เรื่อง "Digitalization of Business Enterprise Taxation : Challenges and Future" เพื่อฉายภาพถึงความท้าทายและอนาคตของภาครัฐและภาคเอกชน ในการดำเนินงานในยุคดิจิทัล โดยนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และน.ส.ขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร และได้มีการนำตัวอย่างโครงการความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ อาทิ โครงการคืนภาษี ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยระบบ Blockchain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ และรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ บนโครงข่าย Blockchain เพื่อลดต้นทุนการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีแก่ผู้ประกอบการ (e-TAX Invoice on Blockchain) โดยนายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้มีการนำเสนอ เรื่อง "เริ่มต้นภาษีธุรกิจอย่างเข้าใจ เติบโตได้อย่างยั่งยืน" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่ระบบภาษีแก่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ โดยนายพณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association และบริการดิจิทัลทางภาษีสำหรับ องค์กรธุรกิจ โดยนายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร เพื่ออธิบายถึงบริการดิจิทัลทางภาษีของกรมสรรพากร ที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวด้วยว่า ในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม การเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง จะทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และการทำให้ถูกต้องในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เพราะกรมสรรพากรจะมุ่งพัฒนาบริการทางภาษีและขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อทำให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคน

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้จัดเตรียม Tax Ambassador ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เพื่อให้บริการแนะนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีเพื่อให้เป็นกรมสรรพากรยุคใหม่ ที่จะพัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เสียภาษีอย่างแท้จริง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ