พาณิชย์เปิดรับจองโควตานำเข้าสินค้าเกษตร 6 รายการตามข้อตกลง WTO ของปี 63

ข่าวเศรษฐกิจ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 10:37 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์เปิดรับจองโควตานำเข้าสินค้าเกษตร 6 รายการตามข้อตกลง WTO ของปี 63

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ได้มีการจัดสรรปริมาณในโควตาสินค้าเกษตรตามพันธกรณีตามความตกลงการค้าระหว่างประเทศในทุกปี โดยในปี 2563 ได้กำหนดให้มีการยื่นขอรับการจัดสรรปริมาณในโควตาสินค้าเกษตรตามความตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ชา, พริกไทย, ลำไยแห้ง, เมล็ดกาแฟ, ผลิตภัณฑ์กาแฟ และกากถั่วเหลือง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมการค้าต่างประเทศสามารถยื่นขอรับจัดสรรโควต้าผ่านทางเว็บไซต์ https://e-quota.dft.go.th ได้ ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง WTO ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรไว้ ดังนี้

1.สำหรับสินค้าเกษตร 5 รายการ ได้แก่ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟ ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการประกอบการค้าสินค้าที่ต้องการขอรับการจัดสรรหรือพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

2.สำหรับสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ผู้มีสิทธิขอรับการจัดสรรต้องเป็นนิติบุคคลที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิตในกิจการของตนเองและดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน

นายวันชัย กล่าวว่า ผู้ขอรับการจัดสรรแต่ละรายสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกินปริมาณที่จะจัดสรรของแต่ละสินค้า ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะจัดสรรให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามปริมาณที่ยื่นขอ แต่สำหรับกรณีที่ปริมาณที่ยื่นขอรับการจัดสรรทุกรายรวมกันเกินกว่าปริมาณที่จะจัดสรรรวมของแต่ละสินค้าจะจัดสรรปริมาณโดยเฉลี่ยเท่ากัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ