(เพิ่มเติม) กบง.วางกรอบลดค่าครองชีพด้านพลังงานทั้งไฟฟ้า-ก๊าซฯ-NGV หวังช่วยเศรษฐกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 21, 2020 17:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เห็นชอบแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการดำรงชีพของประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้

แนวทางการลดภาระค่าไฟฟ้า โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปดำเนินการทบทวนความต้องการรายได้ของการไฟฟ้า ทบทวนหลักเกณฑ์ทางการเงินให้มีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไปบริหารจัดการปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และให้ กกพ. ร่วมกับ กฟผ. จัดทำแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า รวมทั้งติดตามกำกับดูแลการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของ กฟผ.

การทบทวนการกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ โดยมอบหมายให้ กกพ. ไปกำหนดอัตราค่าบริการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (S) และทบทวนค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ให้เหมาะสม

การช่วยเหลือราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) มอบหมายให้ กกพ. ทบทวนต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ ในโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV ให้มีความเหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

ทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มอบหมาย กกพ. ไปปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจัดสรรเงินกองทุนฯ โครงการต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ กบง. เห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นของน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว จากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐานของประเทศ กรมธุรกิจพลังงาน ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว โดยมีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (B7) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เป็นทางเลือก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยปรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ในส่วนของค่า X จากเดิมเป็นค่าเฉลี่ย เป็นอัตราต่ำ ซึ่งจะทำให้การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ลดลงประมาณ 0.051 บาทต่อลิตร (ณ ราคาไบโอดีเซล 25.90 บาทต่อลิตร) ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ค้าน้ำมันเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล B10 ในการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มอีกทางหนึ่งด้วย

     นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สำหรับแนวทางการลดภาระค่าไฟฟ้า ในส่วนของความเหมาะสมของผลตอบแทนรายได้ของ 3 การไฟฟ้านั้น ปัจจุบันมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงาน หรือ Return on Invested Capital (ROIC) อยู่ประมาณกว่า 5% ซึ่งจะให้กลับไปใช้ระบบอัตราส่วนการลงทุนจากเงินรายได้ หรือ Fed Fund Rate (FFR) ซึ่งกำไรจะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงได้มากกว่าระบบ ROIC
     ส่วนประเด็นการลดปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศที่ปัจจุบันมีสูงถึง 37-40% นั้น เบื้องต้นจะพิจารณาว่าสามารถชะลอหรือเลื่อนโรงไฟฟ้าใหม่เข้าระบบได้หรือไม่ โดยจะต้องไปหารือกับโรงไฟฟ้าใหม่หรือโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ รวมทั้งต้องทำแผนงานด้านการส่งออกไฟฟ้าส่วนเกินไปขายยังประเทศเมียนมาและกัมพูชาให้ชัดเจนด้วย อย่างไรก็ตามปริมาณสำรองไฟฟ้าที่เห็นว่าสูงนั้นเป็นความต้องการใช้ช่วง 10 ปีแรกของร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 แต่ในช่วง 10 ปีหลังของแผนดังกล่าวปริมาณสำรองไฟฟ้าจะกลับมาอยู่ระดับที่เหมาะสมราว 17% ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ
     ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานยังยืนยันที่จะนำร่างแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป เนื่องจากหากจะกลับมาทำแผนใหม่จะต้องใช้เวลาดำเนินการไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ซึ่งจะเสียเวลามาก รวมทั้งจะมีผลกระทบต่อแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างคลังและท่อก๊าซธรรมชาติของประเทศ ที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อความมั่นคงพลังงานไทย โดยหากแผนดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้ว กระทรวงฯจะนำมาพิจารณาจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ต่อไป
     อย่างไรก็ตามในการประชุม กบง.ครั้งนี้ ยังไม่มีการพิจารณาแผนเสรีก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ที่จะเปิดให้เอกชนรายอื่น ๆ นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ได้ เนื่องจากบางประเด็นยังไม่มีความชัดเจนจึงยังไม่ให้นำเข้าเสนอที่ประชุม กบง.ในครั้งนี้ โดยเบื้องต้นแผนเปิดเสรีก๊าซฯระยะที่ 2 ยังคงเสนอเป็น 2 แนวทาง คือ เปิดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซฯ (Shipper) มีการแข่งขันนำเข้าก๊าซฯ หรือ ให้ Shipper แข่งขันประมูลนำเข้าก๊าซฯมาขายให้บมจ.ปตท. (PTT) รายเดียว ซึ่งจะเปิดประมูลตามปริมาณความต้องการใช้ของประเทศ
     ส่วนการช่วยเหลือราคา NGV นั้น กบง.ยังไม่เห็นชอบแนวทางของ สนพ.ที่เสนอให้โครงสร้างราคา NGV ไปอิงกับราคาน้ำมันดีเซลในสัดส่วน 70% ของราคาดีเซล และให้กลับไปทบทวนใหม่ เนื่องจากมีการร้องเรียนจากประชาชนที่ต้องการให้โครงสร้างราคาส่งผลให้ NGV มีราคาถูกที่สุด โดยกบง.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำรายละเอียดของแนวทางการลดภาระค่าครองชีพเพื่อนำกลับมาเสนอต่อกบง.ให้พิจารณาแผนงานโดยเร็วที่สุดต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ