เลขาฯกบข.แถลงผลงาน 4 ปีฟื้นภาพลักษณ์องค์กร-ความเชื่อมั่นสมาชิก

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday November 18, 2013 18:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของ กบข.ช่วงปี 53-56 ถือว่าประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นขององค์กรและสมาชิก รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุน ส่งผลให้ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ กบข. เพิ่มขึ้น ขณะที่สินทรัพย์สุทธิ ณ 31 ตุลาคม 2556 อยู่ที่ 624,531.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% จากปี 2552 ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิ 428,849.15 ล้านบาท

สำหรับผลงานสำคัญด้านลงทุนที่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวให้สมาชิก แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์หลัก คือ 1.กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุน โดยจัดทำแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation: SAA) จากเดิมจัดกลุ่มสินทรัพย์ตามประเภท (Asset Class) เป็นจัดกลุ่มหลักทรัพย์ตามบทบาท (Asset Role) ทำให้สามารถจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนได้ตามภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลอย่างงรวดเร็ว รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างการลงทุนต่างประเทศ (Foreign Platform) โดยนำหลักการกลยุทธ์หลักและเฉพาะทาง(Core/Outer ring) มาปรับใช้ และกระบวนการหลักในการจัดสรรการลงทุนระยะสั้น (Tactical Asset Allocation: TAA) การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนต่างประเทศ และตราสารทุน

2. กลยุทธ์ขยายการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก ไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภท ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์โลก โครงสร้างพื้นฐาน ไพรเวทอิควิตี้ไทย และได้เริ่มลงทุนในไพรเวทอิควิตี้โลก ซึ่งช่วยให้ผลตอบแทนของ กบข. เติบโตสม่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ กบข. ยังดำเนินการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยนำหลักการ ESG ซึ่งรวมทั้ง สิ่งอวดล้อม สังคม ธรรมมาภิบาล (Environmental, Social and Governance ) เป็นปัจจัยตัดสินใจในการลงทุน พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารเงินกองทุน

ด้านสมาชิกมี กลยุทธ์ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความเข้าใจให้สมาชิก คือ การให้ความรู้ทางการเงินกับสมาชิก ผ่านหลักสูตรบริหารเงินมั่นคง สู่อิสรภาพที่มั่งคั่ง จัดทำแผนทางเลือกการลงทุน (Member Investment Choice: MIC) 5 แผน ส่งเสริมการออมให้สมาชิกเลือกใช้บริการออมเพิ่ม ออมต่อ เพื่อสร้างความเพียงพอของเงินออมหลังเกษียณ ปัจจุบันมีสมาชิกใช้บริการออมเพิ่ม 21,117 คน เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2552 และออมต่อ 1,882 คน เพิ่มขึ้น 5 เท่า จากปี 2552

นอกจากนี้ ยังจัดสวัสดิการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความสุข เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกช่วงชีวิต อีกทั้งได้ผลักดันให้มีการแก้กฎหมาย กบข. ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของสมาชิก พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางสื่อสารและการเข้าถึงตัวสมาชิกให้ทั่วถึงผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ปัจจุบัน กบข. มีพันธมิตรตัวแทน 7,434 คน เพื่อช่วยสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ กบข.ให้สมาชิก พันธมิตรวิทยากร 4,242 คน ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก และพันธมิตรสื่อส่วนราชการ 228 หน่วยงาน ในการกระจายข่าวสาร กบข. ไปยังสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ

นางสาวโสภาวดี กล่าวทิ้งท้ายว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา กบข.ได้มุ่งมั่นสร้างความเข้าใจ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสมาชิกด้วยการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิก และเชื่อมั่นว่า กบข. จะเป็นหลักประกันความมั่นคงให้สมาชิกยามเกษียณ ตามภารกิจหลักที่กำหนดไว้ขององค์กร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ