ก.ล.ต.สั่ง IFEC เรียกประชุม ผถห.ทันทีหลังกรมพัฒนาธุรกิจฯส่งเอกสารยันเหลือบอร์ดแค่ 3 คน

ข่าวหุ้น-การเงิน 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 13:04 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางสิริภา สุพรรณธเนศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า วันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการของ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายวิภู มหารักขกะ และนายมนูศักดิ์ เดียววานิชย์ ตามที่ IFEC ได้ยื่นคำขอ ดังนั้น จึงทำให้ปัจจุบัน IFEC มีรายชื่อคณะกรรมการตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทจำนวน 3 รายได้แก่ นายศุภนันท์ นายฉัตรณรงค์ และพลตรี บุญเลิศ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 61

รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เคยมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการรายนายธีติพันธ์ เทพผดุงพร ตามที่ IFEC ร้องขอไปก่อนหน้านี้ ดังนั้นการที่ IFEC มีจำนวนกรรมการเพียง 3 ราย จึงเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าองค์ประชุมตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกรรมการที่เหลืออยู่จึงมีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนต่ำแหน่งที่ว่างลงโดยเร็วตามมาตรา 83

นางสิริภา เปิดเผยว่า ก.ล.ต. จึงมีหนังสือถึงกรรมการที่มีรายชื่อปรากฎในหนังสือรองรับของบริษัททุกรายข้างต้นให้เร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่โดยทันที และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้จากข้อมูลตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61 ที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการเป็นข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น นายศุภนันท์ในฐานะผู้รับผิดชอบของ IFEC จึงต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว

ทั้งนี้ หากกรรมการ IFEC รายใดมีพฤติกรรมที่เป็นการขัดขวางไม่ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเกิดขึ้น อาจพิจารณาว่ากรรมการรายดังกล่าวไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7 และเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 281/2 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่ง ก.ล.ต.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดต่อไป

นางสิริภา กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมา IFEC มีประเด็นติดขัดเรื่องการตีความบทบัญญัติของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งในวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำวินิจฉัยให้เกิดความชัดเจนแล้ว ก.ล.ต. จึงสั่งให้กรรมการของบริษัทเร่งเดินหน้าจัดประชุมให้เร็วที่สุด

ส่วนประเด็นการลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ ตามที่มีข้อร้องเรียนมานั้น ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ดำเนินการไปแล้วในหลายส่วน และยังคงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ก.ล.ต. จะดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดโดยเร็วต่อไป

"ก.ล.ต.มีแนวทางสนับสนุนให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ IFEC เพื่อเลือกตั้งกรรมการให้ครบองค์ประชุมมาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และลดผลกระทบต่อเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยทาง ก.ล.ต. แนะนำให้ผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อกรรมการเข้าไป ในช่วงที่มีการเปิดให้เสนอ เพื่อที่จะเลือกบุคคลที่เหมาะสมและสามารถดำเนินกิจการของบริษัทฯต่อไปได้"นางสิริภา กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ