ก.ล.ต.ให้ กก.IEC 2 รายชี้แจงหลังเข้าข่ายผิดกม.หลักทรัพย์กรณีไม่เข้าร่วมประชุมบอร์ดแก้ไขปัญหาบริษัท

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday June 28, 2018 12:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ให้นายภูริช นานาวราทร และ พล.ท.วัฒนา เพ็ชรมงคล กรรมการ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) ชี้แจงกรณีไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของกิจการ ซึ่งอาจเข้าข่ายไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ตามที่ IEC ได้กำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือน มิ.ย.61 ทั้งสิ้น 3 ครั้ง คือในวันที่ 6, 17 และ 22 มิ.ย.61 ซึ่งมีวาระการประชุมสำคัญเพื่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของกิจการ อาทิ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ IEC สามารถนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และเป็นการแก้ไขเหตุถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ IEC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน รวมถึงการพิจารณากรณีที่ผู้ถือหุ้นของ IEC ขอใช้สิทธิให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

อย่างไรก็ดี การประชุมดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากกรรมการ 2 ราย คือ นายภูริชและพลโทวัฒนา ไม่เข้าร่วมประชุม ทำให้เหลือกรรมการเพียง 3 ราย ซึ่งไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามคำวินิจฉัยของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ระบุว่า IEC ต้องมีกรรมการเป็นองค์ประชุมจำนวน 5 ราย

ก.ล.ต. พบข้อเท็จจริงว่า กรรมการทั้งสองรายข้างต้นไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่บริษัทประสบปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประกอบกับ ก.ล.ต.ได้เคยมีหนังสือกำชับกรรมการ IEC ให้เข้าร่วมประชุมไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงอาจเข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินกิจการของบริษัท ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 281/2 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ก.ล.ต. จึงให้กรรมการทั้งสองรายดังกล่าวชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 12 ก.ค.61 เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว จะแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งทราบต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ