TOPICS TODAY(เพิ่มเติม) นายกฯ ประชุมครม.นัดส่งท้ายของปี/สศอ.แถลงดัชนี MPI/IFEC ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการ

ข่าวหุ้น-การเงิน 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 10:33 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ภารกิจสำคัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ช่วงเช้าจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

ก่อนการประชุมครม. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยนำคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน

 • นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเชฟชุมชนเพื่อท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
 • นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ นำนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามที่ทำความดีช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรับประกาศนียบัตร
 • คณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำครูและตัวแทนนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับความช่วยเหลือ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบจดหมายขอบคุณ
 • นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ"

จากนั้น สำนักงาน กสทช. จะมีการแถลงคืนความสุขให้แก่ผู้รายได้น้อยในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านฟรี 3 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการให้ประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน รวมถึงเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น การศึกษาทางไกล การรักษาสุขภาพทางไกลให้กับประชาชน

 • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 "Big Bang : Transport Safety คนพร้อม รถพร้อม ถนนพร้อม"
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) นัดประชุมเรื่องด่วน โดยมีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.จำนวน 12 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...., ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งทั้ง 4 ฉบับคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีร่างพ.ร.บ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ...., ร่างพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ...., ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ...., ร่างพ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ....,ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

และ ร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. .... นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (เป็นร่างพ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมาภายในกำหนดเวลาตามข้อบังคับ ข้อ 113)

 • นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงข่าว "ดัชนีอุตสาหกรรมเดือน พ.ย.61" ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดงานสัมมนา "แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับผู้รับสัมปทานของ กทพ." โดยนายสุรงค์ บูลกุล ประธานบอร์ด กทพ., นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการ กทพ., นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ.
 • บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) แถลงข่าว "เที่ยวสบายใจ ฝากบ้านไว้กับประกัน"
 • บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ว่างลง 7 ตำแหน่ง ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ IFEC มีกรรมการเพียงพอเพื่อให้ IFEC สามารถเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่กำลังประสบอยู่ เช่น ภาระหนี้สิน การส่งงบการเงิน และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สามารถมีมติแต่งตั้งกรรมการได้ อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต และต่อสถานะการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เพื่อเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

 • นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าว "พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562"
 • ประเด็นด้านการเมืองที่น่าสนใจวันนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วยกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมการจับสลากแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ส.ส. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

จากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 8 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสาน พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะนำว่าที่ผู้สมัครและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในภาคอีสาน 4 จังหวัด ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร และอำนาจเจริญ
 • ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และแกนนำพรรค จะเดินทางลงพื้นที่ จ.ชลบุรี, ระยอง และจันทบุรี เพื่อพบปะและพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ในระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.นี้
 • นายกรณ์ จาติกวนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงเรื่องโครงการบ้านล้านหลังของรัฐบาล กับโครงการบ้านหลังแรกของประชาธิปัตย์ ที่พรรคประชาธิปัตย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ