ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 7 มี.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 8, 2019 07:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*      ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน    ราคา วิธีการได้
                             หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
GRAMMY  นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน หุ้นสามัญ 06/03/2562    7,000    6.86 ซื้อ
                   คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                   ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                   ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                   กันเกินร้อยละ 30 ของ
                   จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                   และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                   (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
JKN   นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562   1,350,000    8.14 ซื้อ
SEAOIL  นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562    50,000    4.09 ซื้อ
TFMAMA  นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562      100   157.50 ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562    549,700    3.02 ซื้อ
THG   นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562    87,000   31.50 ซื้อ
THG   นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562     1,000   31.70 ซื้อ
THG   นาย ธนาธิป ศุภประดิษฐ์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562    140,000   31.75 ซื้อ
NVD   นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา       ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562    500,000    3.65 ซื้อ
PB    นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562     2,000   60.25 ซื้อ
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร         ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562    200,000    0.62 ซื้อ
PDJ   นาง ปราณี คุณประเสริฐ      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562    70,000    2.18 ซื้อ
MOONG  นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียน    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562    20,000    5.95 ซื้อ
UAC   นางสาว นิลรัตน์ จารุมโนภาส    ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562     8,000    3.36 ซื้อ
UAC   นาย กิตติ ชีวะเกตุ        ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562    127,900    3.40 ซื้อ
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562    100,000    3.18 ซื้อ
AUCT   นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 27/02/2562      100    6.30 ซื้อ
AUCT   นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 28/02/2562    50,000    6.30 ขาย
AUCT   นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 28/02/2562      100    6.30 ซื้อ
AUCT   นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 04/03/2562    50,000    6.30 ขาย
AUCT   นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 05/03/2562    31,400    6.35 ขาย
AUCT   นาย นิธิศ โสภณ         ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 05/03/2562     9,400    6.40 ขาย
AUCT   นาย นิธิศ โสภณ         ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562    11,600    6.30 ขาย
SSP   นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 06/03/2562     8,200    7.41 ซื้อ
MFEC   นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 07/03/2562    320,000    3.24 ซื้อ
S11   นางสาว อารีย์ ศรีไกรรส      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 07/03/2562     1,227    7.34 ซื้อ
S11   นาย วันชัย บุญธรรม        ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 05/03/2562     2,242    7.34 ซื้อ
S11   นาย สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์     ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 05/03/2562     4,240    7.34 ซื้อ
S11   นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ      ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 07/03/2562     2,559    7.34 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ