ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 21 มี.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 07:07 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*      ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน    ราคา วิธีการได้
                             หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
SINGER  นาย พีรนาถ โชควัฒนา       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 21/03/2562    15,000    4.84 ซื้อ
SEAOIL  นาย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข    ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 20/03/2562   500,000    4.20 ขาย
TBSP   นางสาว สุธิดา มงคลสุธี      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 19/03/2562  2,200,000   13.60 ขาย
TFMAMA  นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 20/03/2562     200   158.00 ซื้อ
BOL   นาย ประยูร รัตนไชยานนท์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน     หุ้นสามัญ 20/03/2562    19,000    2.05 ซื้อ
                   ด้วยกันฉันสามีภริยา
                   (นาง วาสนา รัตนไชยานนท์)
DRT   นาย ประกิต ประทีปะเสน     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน     หุ้นสามัญ 19/03/2562   100,000    5.45 ซื้อ
                   ด้วยกันฉันสามีภริยา
                   (นางสตรี ประทีปะเสน)
PSH   นาง รัตนา พรมสวัสดิ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน     หุ้นสามัญ 20/03/2562   200,000   17.80 ขาย
                   ด้วยกันฉันสามีภริยา
                   (นายจำลอง พรมสวัสดิ์ )
PB    นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 20/03/2562    3,500   60.25 ซื้อ
MONO   นางสาว ปวีณา พูนพัฒนสุข      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 20/03/2562    70,000    1.74 ขาย
BH    นาย ชัย โสภณพนิช        ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 19/03/2562   200,000   120.59 โอน
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล        ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 19/03/2562   100,000    2.98 ซื้อ
SSP   นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล     ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 19/03/2562    22,700    7.60 ซื้อ
SSP   นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล     ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 19/03/2562    3,000    7.70 ซื้อ
MFEC   นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 21/03/2562   115,000    3.52 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ