ก.ล.ต.ขอให้ ผถห.RCI ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีการขายที่ดินของบริษัทย่อยให้ DCC ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 เมษายน พ.ศ. 2562 17:01 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้น บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 22 เมษายน นี้ กรณี RCI จำหน่ายที่ดินของบริษัทย่อย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาขายไม่เหมาะสมและผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ

เนื่องจาก RCI จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการขายที่ดินเปล่าของบริษัทย่อย คือ บริษัท โรแยล เอเชียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด (RABT) ให้แก่ บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค (DCC) ในราคา 20 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 22 เมษายน 2562 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการขายดังกล่าว เนื่องจากราคาขายไม่เหมาะสม โดยมีราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ 25.37 ล้านบาท

ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของ RCI เห็นว่า ควรอนุมัติการขายที่ดินดังกล่าว แม้ว่าราคาขายจะต่ำกว่าราคาประเมิน เพราะราคายังสูงกว่าราคาต้นทุนตามบัญชีถึงหนึ่งเท่าตัว ประกอบกับที่ดินมีข้อจำกัดเรื่องถนนทางเข้าซึ่งติดภาระจำยอม และสภาพแวดล้อมเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทำให้หาโอกาสขายได้ยาก

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน และได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้น RCI ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและไปใช้สิทธิออกเสียงเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมซักถามผู้บริหาร RCI ถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ