ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 21 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 07:05 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย             จำหน่าย
CCET   นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   440,000  1.78 ซื้อ
COMAN  นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 15/05/2562    74,800  3.41 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (วัชรี ศุขีวิริยะ)
GRAMMY  นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน   หุ้นสามัญ 17/05/2562    35,100  9.00 ซื้อ
                       คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                       ฉันสามีภริยา และ
                       บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
                       ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30
                       ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                       และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                       (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
JMT   นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 15/05/2562    5,000 14.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางสาวจิราภรณ์ จิตตารมย์)
SYNTEC  นาย จิรโมท พหูสูตร           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   500,000  2.25 ซื้อ
SELIC  นาย เอก สุวัฒนพิมพ์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   186,700  3.25 ซื้อ
DCON   นาย ชนะ โตวัน             ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 16/05/2562  1,000,000  0.43 ซื้อ
DDD   นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/05/2562    2,000 25.75 ซื้อ
BGC   นาย กษม ชนะวงศ์            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    20,000 11.30 ขาย
PB    นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/05/2562    10,900 60.07 ซื้อ
MOONG  นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 16/05/2562    80,900  5.35 ซื้อ
MEGA   นาย มาโนช อิสชู กัลบัคซานี        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 18/05/2562    52,500 33.85 ขาย
MONO   นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   150,000  1.78 ซื้อ
EKH   นาง กาญจนา เอื้ออารีมิตร         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/05/2562  3,400,000  6.60 ซื้อ
EKH   นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/05/2562  3,200,000  6.60 ซื้อ
EKH   นาย กวีชัย เลิศอัศวรัตน์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/05/2562  1,400,000  6.60 ซื้อ
EKH   นาย วัลลภ โพธิเพียรทอง         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/05/2562   500,000  6.60 ซื้อ
NCL   นาย กิตติ พัวถาวรสกุล          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 17/05/2562   534,400  0.10 ขาย
ASN   นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/05/2562    3,500  3.70 ซื้อ
HANA   นาย เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/05/2562   100,000 25.00 ซื้อ
HANA   นาย เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    50,000 24.30 ซื้อ
HANA   นาย ยิ่งศักดิ์ เจนรถา           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/05/2562    20,000 25.50 ซื้อ
HANA   นาย วิงเกิง เชาว์            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/05/2562    20,000 25.25 ซื้อ
HANA   นาย วิงเกิง เชาว์            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/05/2562    10,000 25.00 ซื้อ
HANA   นาย วิงเกิง เชาว์            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/05/2562    10,000 24.90 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ