ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 22 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 23, 2019 07:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย             จำหน่าย
CCET   นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   812,700  1.78 ซื้อ
GRAMMY  นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน   หุ้นสามัญ 21/05/2562    24,500  8.99 ซื้อ
                       คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                       ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                       ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                       เกินร้อยละ 30 ของ
                       จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                       และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                       (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
JKN   นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562  1,779,600  7.93 ซื้อ
SEAOIL  นาง เสาวณีย์ สุทธิธรรม          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 09/05/2562    2,000  5.28 ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   602,600  8.00 ซื้อ
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    95,000  2.86 ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 16/05/2562  5,865,000  3.14 ซื้อ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   100,000   - ซื้อ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ            ผู้รายงาน         NVDR 21/05/2562   100,000   - ขาย
THG   นาย ศิธา เมฆสวรรค์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    33,300 28.50 ซื้อ
THG   นาย ศิธา เมฆสวรรค์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    7,700 28.75 ซื้อ
THG   นาย ศิธา เมฆสวรรค์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    90,000 29.00 ซื้อ
THG   นาย ศิธา เมฆสวรรค์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562    26,000 28.75 ซื้อ
THG   นาย ศิธา เมฆสวรรค์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562    24,700 29.00 ซื้อ
THG   นาย ศิธา เมฆสวรรค์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   100,000 29.25 ซื้อ
BM    นาย ธานิน สัจจะบริบูรณ์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   100,000  2.66 ซื้อ
BGC   นาย กษม ชนะวงศ์            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562    30,000 11.40 ขาย
PB    นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    18,000 60.00 ซื้อ
FC    นาย กฤษน์ ศรีชวาลา          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 16/05/2562   200,000  0.32 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางวินิตา ศรีชวาลา)
UKEM   นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 16/05/2562  1,119,300  0.55 ขาย
UKEM   นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/05/2562   892,900  0.54 ขาย
UKEM   นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562  1,600,000  0.51 ขาย
UTP   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    50,000  9.85 ซื้อ
UAC   นาย กิตติ ชีวะเกตุ            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562    42,000  3.01 ซื้อ
UAC   นาย ชัชพล ประสพโชค          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    5,000  3.00 ซื้อ
CHG   นาย วิชิต ศิริทัตธำรง           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   500,000  2.13 ขาย
VL    นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562  5,361,400  1.63 ซื้อ
SMIT   นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/05/2562    22,000  5.05 ซื้อ
EMC   นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 16/05/2562  12,191,200  0.27 ซื้อ
NCL   นางสาว เนติรัด สังข์งาม         ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 21/05/2562    20,000  0.10 ขาย
MFEC   นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   170,100  3.32 ซื้อ
HMPRO  นางสาว ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน      ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/05/2562    40,000 16.00 ขาย
HMPRO  นางสาว ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน      ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   210,000 16.39 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ