ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 23 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 24, 2019 07:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย             จำหน่าย
CCET   นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    99,700  1.79 ซื้อ
GRAMMY  นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน   หุ้นสามัญ 22/05/2562    14,800  8.95 ซื้อ
                       คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                       ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                       ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                       เกินร้อยละ 30 ของ
                       จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                       และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                       (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
JKN   นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   339,000  8.05 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    20,000  7.30 ซื้อ
SONIC  นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   203,600  1.25 ซื้อ
SONIC  นาย สันติสุข โฆษิอาภานันท์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   356,300  1.27 ซื้อ
DDD   นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562    30,000 24.10 ขาย
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562    10,000  2.90 ซื้อ
TTA   นางสาว อุษณา มหากิจศิริ         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   756,400  4.87 ซื้อ
THG   นาย เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    5,000 28.50 ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 23/05/2562    80,000 28.50 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 23/05/2562   180,000 29.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย ศิธา เมฆสวรรค์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562   241,200 28.50 ซื้อ
THG   นาย ศิธา เมฆสวรรค์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    56,300 28.75 ซื้อ
THG   นาย ศิธา เมฆสวรรค์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562   250,000 29.00 ซื้อ
NSI   นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    2,700 70.50 ซื้อ
NSI   นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    1,300 70.00 ซื้อ
BM    นาย ธเนศ สัจจะบริบูรณ์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   104,900  2.66 ซื้อ
BM    นาย ธีรวัต อมรธาตรี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   100,000  2.66 ซื้อ
BM    นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   100,000  2.66 ซื้อ
BCP   นาย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    50,000 28.75 ซื้อ
PTTEP  นาย วุฒิพล ท้วมภูมิงาม          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    23,000 130.00 ขาย
CCP   นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   300,000  0.33 ซื้อ
CCP   นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 22/05/2562   300,000  0.33 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
PB    นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    15,000 60.13 ขาย
PB    นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562    51,000 60.00 ซื้อ
PB    นาย วิชัย กุลสมภพ            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562    70,000 60.07 ซื้อ
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562   500,000  0.60 ซื้อ
EPCO   นาย ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 17/05/2562    10,000  2.89 ซื้อ
VL    นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562  1,343,000  1.58 ซื้อ
SMT   นาง พูนพรรณ ไชยกุล          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 22/05/2562   183,600  1.85 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาย สมนึก ไชยกุล)
SMT   นาย สมนึก ไชยกุล            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   183,600  1.85 ซื้อ
PORT   นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   235,000   - รับโอน
SPI   นาย วิชัย กุลสมภพ            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562    20,000 67.50 ซื้อ
IVL   นาย ระเฑียร ศรีมงคล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    50,000 44.75 ซื้อ
HMPRO  นางสาว ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน      ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562    50,000 16.80 ขาย
HMPRO  นาย มานิต อุดมคุณธรรม          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562  4,000,000 16.53 ขาย
HMPRO  นาย มานิต อุดมคุณธรรม          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562  1,000,000 16.70 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ