ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 06:55 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย             จำหน่าย
K    นาย ดำรงค์ วงษ์ประยูร          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 23/05/2562   389,000  1.53 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางสาวสฤษดิ์พร พุทธสัมฤทธิ์)
GRAMMY  นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน  หุ้นสามัญ 23/05/2562    1,100  8.98 ซื้อ
                       คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                       ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                       ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                       กันเกินร้อยละ 30 ของ
                       จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                       และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                       (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
SWC   นาย สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์           ผู้รายงาน       วอร์แรนท์ 21/05/2562   300,000  3.82 ขาย
SWC   นาย สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์           ผู้รายงาน       วอร์แรนท์ 21/05/2562   300,000  4.00 ขาย
SWC   นาย สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   400,000  5.58 ขาย
DDD   นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    30,000 23.60 ซื้อ
AIMIRT  นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ        ผู้รายงาน       หน่วยทรัสต์ 24/05/2562    20,000 12.10 ขาย
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    10,000  2.89 ซื้อ
TMT   นาย ประวาส สันตวะกุล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/05/2562    10,000  5.41 ซื้อ
TTA   นางสาว อุษณา มหากิจศิริ          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562   570,700  4.94 ซื้อ
TNR   นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    20,000  9.97 ซื้อ
TNR   นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/05/2562    10,000 10.00 ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562   800,000  3.15 ซื้อ
STANLY  นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    5,000 220.00 ซื้อ
STANLY  นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562     800 221.00 ซื้อ
BM    นาย ธีรวัต อมรธาตรี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    10,000  2.04 ซื้อ
BM    นาย ธีรวัต อมรธาตรี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    10,000  2.06 ซื้อ
BR    นาย โชติ โภควนิช            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562   700,000  3.00 ซื้อ
BANPU  นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/05/2562   300,000   - โอน
BEAUTY  นาย พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562   392,000  3.82 ซื้อ
BIZ   นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    20,000  2.48 ซื้อ
BGC   นาย กษม ชนะวงศ์            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/05/2562    50,000 11.36 ขาย
CCP   นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    50,000  0.32 ซื้อ
CCP   นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 23/05/2562    50,000  0.32 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
PB    นาย วิชัย กุลสมภพ            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    10,000 60.00 ซื้อ
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร             ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/05/2562   350,000  0.60 ซื้อ
UKEM   นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562  1,700,000  0.53 ขาย
UKEM   นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562  2,057,800  0.52 ขาย
UBIS   นางสาว โสภา นาจันหอม          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    10,000  6.05 ซื้อ
UBIS   นาย พนม รัตนะรัต            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 23/05/2562    10,000  6.05 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางสาว โสภา นาจันหอม)
UREKA  นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562  22,900,000  0.92 ซื้อ
VL    นางสาว รักชนก สำเนียงล้ำ         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562   200,000  1.54 ซื้อ
VL    นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/05/2562   100,000  1.54 ซื้อ
SKY   นาย รัช ตันตนันตา            ผู้รายงาน       วอร์แรนท์ 29/04/2562     100 11.80 ซื้อ
SKY   นาย รัช ตันตนันตา            ผู้รายงาน       วอร์แรนท์ 03/05/2562     900 11.60 ซื้อ
SKY   นาย รัช ตันตนันตา            ผู้รายงาน       วอร์แรนท์ 03/05/2562     100 11.70 ซื้อ
SKY   นาย รัช ตันตนันตา            ผู้รายงาน       วอร์แรนท์ 07/05/2562     600 11.70 ซื้อ
SKY   นาย รัช ตันตนันตา            ผู้รายงาน       วอร์แรนท์ 07/05/2562     200 11.40 ซื้อ
SKY   นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    10,000 11.20 ขาย
SMT   นาง พูนพรรณ ไชยกุล           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 23/05/2562    62,000  1.84 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาย สมนึก ไชยกุล)
SMT   นาย สมนึก ไชยกุล            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    62,000  1.84 ซื้อ
SMPC   นาง ปัทมา เล้าวงษ์            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/05/2562    85,600  7.40 ซื้อ
SSP   นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/05/2562    82,200  7.52 ซื้อ
SAAM   นาย พดด้วง คงคามี            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    4,000  1.36 ซื้อ
ASN   นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/05/2562    8,600  3.80 ซื้อ
HANA   นาย เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/05/2562    16,800 24.10 ซื้อ
HANA   นาย เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/05/2562    33,200 24.10 ซื้อ
HANA   นาย เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/05/2562    50,000 23.90 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ