ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 25 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:59 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
COMAN  นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 21/06/2562    91,000  3.36 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (วัชรี ศุขีวิริยะ)
SAPPE  นาง ญาตา อ่อนอิน            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 25/06/2562   140,000  21.90 ขาย
SAPPE  นาง ญาตา อ่อนอิน            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 25/06/2562    5,000  22.10 ขาย
TQM   นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 20/06/2562    1,400  38.25 ขาย
TQM   นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/06/2562    2,000  39.25 ขาย
TQM   นาง อัมราภรณ์ ไวยาวัจมัย         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/06/2562    1,000  39.75 ขาย
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 24/06/2562   100,000  28.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 25/06/2562    50,000  28.25 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 25/06/2562   250,000  28.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
NNCL   นาย สุทธิพร จันทวานิช          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 24/06/2562    2,000  1.72 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (ณัฐดา จันทวานิช)
BM    นาย วินัย วงศ์สว่างรัศมี          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 24/06/2562   900,000  0.18 ขาย
BTS   นาย คีรี กาญจนพาสน์           ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 20/06/2562  13,400,000  1.61 ขาย
BTS   นาย คีรี กาญจนพาสน์           ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 21/06/2562  3,000,000  1.68 ขาย
RJH   นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 25/06/2562    20,000  25.75 ขาย
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/06/2562   100,000  3.14 ซื้อ
VRANDA  นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 20/06/2562    17,000  10.00 ขาย
VRANDA  นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 20/06/2562    20,000  10.10 ขาย
VRANDA  นาย สุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 21/06/2562    37,000  9.90 ซื้อ
WICE   นาย ชูเดช คงสุนทร           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 25/06/2562   100,000  3.22 ซื้อ
WICE   นาย ชูเดช คงสุนทร           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 25/06/2562   200,000  3.24 ซื้อ
AMANAH  นางสาว ลักขณา พนิตดิเรก         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/06/2562    43,800  1.87 ขาย
NCL   นางสาว เนติรัด สังข์งาม         ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 24/06/2562   205,000  0.12 ขาย
NCL   นางสาว เนติรัด สังข์งาม         ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 24/06/2562   120,700  0.12 ขาย
NCL   นาย กิตติ พัวถาวรสกุล          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 24/06/2562   102,610  0.14 ขาย
NCL   นาย กิตติ พัวถาวรสกุล          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      วอร์แรนท์ 25/06/2562  2,531,728  0.08 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางสาว ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ