ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 28 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 1, 2019 06:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
COMAN  นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 24/06/2562    98,500  3.33 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (วัชรี ศุขีวิริยะ)
GRAMMY  นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน   หุ้นสามัญ 27/06/2562    10,800  10.10 ซื้อ
                       คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                       ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                       ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                       กันเกินร้อยละ 30 ของ
                       จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                       และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                       (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
SEAOIL  นาง เสาวณีย์ สุทธิธรรม          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/06/2562    2,000  5.20 ซื้อ
SEAOIL  นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/06/2562   205,000  5.22 ซื้อ
WP    นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/06/2562  7,500,000  5.90 ซื้อ
DOD   นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 26/06/2562    9,000  11.10 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นายอำนวย กรตุ้ม)
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 26/06/2562    11,000  6.00 ขาย
EA    นาย มานพ อุฬารสิริพงศ์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/06/2562    3,700  55.50 ขาย
PTG   นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/06/2562   150,000  19.60 ขาย
PDJ   นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/06/2562    50,000  1.77 ซื้อ
MTC   นาย อำนาจ เนียมสี           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/06/2562    5,000  57.00 ขาย
CHG   นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 27/06/2562    31,600  2.28 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (สุวิมล อธิกิจ)
VL    นางสาว รักชนก สำเนียงล้ำ        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 26/06/2562   300,000  1.47 ขาย
AMANAH  นาย ภาณุวัชร วรรณพินทร์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 26/06/2562    18,000  2.10 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ