ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 1 ก.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 2, 2019 07:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
COMAN  นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 25/06/2562    90,000  3.30 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (วัชรี ศุขีวิริยะ)
GRAMMY  นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562    50,000  10.10 ซื้อ
JMART  นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 26/06/2562    20,000  10.00 ขาย
JMT   นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 28/06/2562    33,000  17.30 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางสาวจิราภรณ์ จิตตารมย์)
JCK   นาย กัมพล ติยะรัตน์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 26/06/2562    50,000  1.30 ขาย
JCK   นาย กัมพล ติยะรัตน์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562   100,000  1.22 ขาย
TASCO  นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาคร         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 01/07/2562    50,000  21.00 ขาย
TQM   นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562    50,000  37.50 ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 28/06/2562   170,000  27.75 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 28/06/2562    30,000  28.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 01/07/2562   180,000  27.25 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน            คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 01/07/2562    20,000  27.50 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
NNCL   นาย สุทธิพร จันทวานิช          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 28/06/2562    15,700  1.78 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (ณัฐดา จันทวานิช)
BANPU  นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 01/07/2562   100,000  15.20 ขาย
PDJ   นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562    79,600  1.68 ซื้อ
PDJ   นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562    14,000  1.65 ซื้อ
MTC   ด๊อกเตอร์ ศึกษิต เพชรอำไพ        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562   534,000  56.50 ขาย
UAC   นาย กิตติ ชีวะเกตุ            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562    9,900  3.09 ซื้อ
RJH   นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 26/06/2562   210,000  25.75 ขาย
RJH   นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562   120,000  25.75 ขาย
RJH   นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 01/07/2562   130,000  25.75 ขาย
RPH   นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมมา        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562   322,960  5.50 ขาย
SAWAD  นาย ประยงค์ แสนนวล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562    70,000  57.25 ขาย
AUCT   นาย สุธี สมาธิ             ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562    50,000  7.50 ขาย
TCOAT  นาย เลิศชัย เจริญอาภรณ์วัฒนา       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/06/2562    3,100  26.60 ซื้อ
AAV   นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/06/2562  39,000,000  3.94 ขาย
ASN   นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 28/06/2562    30,000  4.37 ซื้อ
HMPRO  นางสาว วรรณี จันทามงคล         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/06/2562  1,060,000    - รับโอน
                                               Revoked
                                             by Reporter
HMPRO  นางสาว วรรณี จันทามงคล         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 27/06/2562  1,060,000    - รับโอน
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ