MFC เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ในปท.อายุ 3 ปีช่วง 30 ก.ค.- 5 ส.ค.คาดผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 2.80%

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 30, 2019 14:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. เอ็มเอฟซี (MFC) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 (MSI3AI) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เสนอขายครั้งเดียว 30 ก.ค.-5 ส.ค.62 โดยมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กองทุนเปิด MSI3AI จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือน เฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.80 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

กองทุนเปิด MSI3AI จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยลงทุนในตราสารภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมทั้งเงินฝาก

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน หุ้นกู้บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP) rating A- สัดส่วนลงทุน 9.80% ผลตอบแทนตราสาร 2.57% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.25% ต่อปี,หุ้นกู้บมจ. ฐิติกร (TK) rating A- สัดส่วนลงทุน 11.76% ผลตอบแทนตราสาร 2.65 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.31% ต่อปี, หุ้นกู้บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.61% ผลตอบแทนของตราสาร 3.75% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.73% ต่อปี, หุ้นกู้บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.61% ผลตอบแทนของตราสาร 3.15% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.62% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.61% ผลตอบแทนของตราสาร 3.15% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.62% ต่อปี, หุ้นกู้บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (LALIN) rating BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.61% ผลตอบแทนของตราสาร 3.40% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.67% ต่อปี, โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB-

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิด MSI3AI ร้อยละ 3.20 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนร้อยละ 0.40 และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 2.80 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด MSI3AI เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ โดยสามารถลงทุนได้นาน 3 ปี ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ