ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 16 ส.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 19, 2019 07:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
KUMWEL  นาย ดำเนิน แก้วทวี           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 13/08/2562   100,000   1.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางสาวจันทาภา ท่าห้อง)
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    20,100   8.20 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    20,000   8.25 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    10,000   8.30 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    10,000   8.40 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    10,000   8.50 ซื้อ
SUN   นาย องอาจ กิตติคุณชัย          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 16/08/2562   407,000   1.60 ซื้อ
CPT   นาย ประวิท โรจนาศรีรัตน์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 15/08/2562   100,000   0.86 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางปราณี โรจนาศรีรัตน์)
CPT   นาย ประวิท โรจนาศรีรัตน์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 15/08/2562    8,000   0.85 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางปราณี โรจนาศรีรัตน์)
CPL   นาย กิติชัย วงษ์เจริญสิน          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    12,700   1.38 ซื้อ
SELIC  นาย เอก สุวัฒนพิมพ์           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 16/08/2562    45,500   2.81 ซื้อ
WHABT  นาย ธนภัทร อนันตประยูร         ผู้รายงาน       หน่วยทรัสต์ 15/08/2562    20,000   9.70 ซื้อ
TMW   นาย โอฬาร ศรีมงคล           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/08/2562    1,000  52.50 ซื้อ
NWR   นาย พลพัฒ กรรณสูต           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    5,200   0.62 ซื้อ
CCP   นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/08/2562   200,000   0.36 ซื้อ
CCP   นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562   200,000   0.36 ซื้อ
PTTGC  นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    40,000  51.75 ซื้อ
PLE   นาย เสวก ศรีสุชาต           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 16/08/2562  1,331,700   0.96 ซื้อ
PDJ   นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562   180,000   1.49 ซื้อ
MACO   นางสาว ธมนวรรณ นรินทวานิช       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562   330,000   1.50 ขาย
MJD   นาย สุริยา พูลวรลักษณ์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    80,000   3.12 ซื้อ
MTC   นาย ศึกษิต เพชรอำไพ          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/08/2562   620,000  51.75 ซื้อ
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค       ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 15/08/2562  1,500,000   4.07 ซื้อ
MINT   นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย   ผู้รายงาน         NVDR 14/08/2562   500,000  37.75 ซื้อ
MINT   นาย เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย   ผู้รายงาน         NVDR 15/08/2562   200,000  37.00 ซื้อ
U    นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562   600,000   1.79 ซื้อ
U    นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562   600,000   1.82 ขาย
U    นางสาว ปิยพร พรรณเชษฐ์         ผู้รายงาน       หุ้นบุริมสิทธิ 15/08/2562    89,000   2.70 ซื้อ
UKEM   นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/08/2562 309,070,185   0.52 โอน
UKEM   นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/08/2562 309,070,185   0.52 รับโอน
UKEM   นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/08/2562  10,000,000   0.52 โอน
LPH   นาย พิพัฒน์ เศวตวิลาศ          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562   350,000   5.00 ซื้อ
LPH   นาย อังกูร ฉันทนาวานิช          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 16/08/2562   601,400   5.09 ซื้อ
BH    นาย ชอง โท             คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 15/08/2562    10,000  146.00 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางสาว ชนิดา โสภณพนิช)
LIT   นางสาว ประภาพรรณ รักธรรม       ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/08/2562     800   5.20 ขาย
VNG   นาย สมประสงค์ สหวัฒน์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562   195,700   4.79 ซื้อ
VL    นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    65,800   1.48 ซื้อ
SKY   นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    40,000  14.73 ขาย
SMT   นาง พูนพรรณ ไชยกุล          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 15/08/2562    53,500   1.58 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาย สมนึก ไชยกุล)
SMT   นาย สมนึก ไชยกุล            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    53,500   1.58 ซื้อ
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 09/08/2562    50,000   1.09 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 09/08/2562    9,300   1.09 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 09/08/2562    40,000   1.09 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 09/08/2562     700   1.09 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 13/08/2562   100,000   1.08 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 13/08/2562    50,000   1.09 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 14/08/2562    50,000   1.07 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
SMIT   นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    30,000   4.94 ซื้อ
ALLA   นาย องอาจ ปัณฑุยากร          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 14/08/2562    42,600   1.12 ซื้อ
ALLA   นาย องอาจ ปัณฑุยากร          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562    78,600   1.09 ซื้อ
HTECH  นาย พีท ริมชลา             ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 15/08/2562   100,000   3.04 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ