MACQ ออก Call DW อ้างอิง BANPU, GULF, WHA, BGRIM จ่อเทรด 9 ก.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน 6 กันยายน พ.ศ. 2562 10:15 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) หรือ ทั้งนี้ บริษัทฯจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct listing) บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) ยังไม่เคยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใดๆ แต่ผู้

MACQ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 4 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.
บ้านปู (BANPU), บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF), บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) และ บมจ.บี.กริม เพา
เวอร์ (BGRIM) โดยจะทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ใช้รายละเอียด DW ดังนี้
DW       อ้างอิง     จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ   เทรดวันแรก   ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (บาท)  (หน่วย : หุ้น)
BANP28C2003A  BANPU    108.20   14.80   5.1 : 1    9 ก.ย.62    11 มี.ค.63
GULF28C2003A  GULF     80.60  183.00    47 : 1    9 ก.ย.62    11 มี.ค.63
WHA28C2003A   WHA     130.00   6.00   2.5 : 1    9 ก.ย.62    11 มี.ค.63
BGRI28C2003A  BGRIM     89.80   48.25   13.8 : 1    9 ก.ย.62    11 มี.ค.63

ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์คือ Macquarie Financial Holdings PTY Limited ตั้งอยู่ที่ออสเตรเลีย ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดย Fitch เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2562

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ