ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 8 ต.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday October 9, 2019 07:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
CGH    นาย ทอมมี่ เตชะอุบล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562  152,000,000   0.90 ซื้อ
CGH    นาย สดาวุธ เตชะอุบล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562  152,000,000   0.90 ขาย
CCET   นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562    207,400   1.71 ซื้อ
CCET   นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562     50,000   1.72 ซื้อ
CCET   นาย แฮง แมน วิลเลี่ยม เชาว์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562     14,500   1.73 ซื้อ
SANKO   นาย มาซามิ คัตซูโมโต         ผู้รายงาน          วอร์แรนท์ 08/10/2562    146,000   0.16 ขาย
SYNTEC  นาย จิรโมท พหูสูตร         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 07/10/2562    400,000   1.90 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (อณิชา อรรถสกุลชัย)
SELIC   นาย เอก สุวัฒนพิมพ์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562     40,000   2.66 ซื้อ
SEAOIL  นาง เสาวณีย์ สุทธิธรรม        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562     2,000   4.70 ซื้อ
SEAOIL  นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562    100,000   4.70 ซื้อ
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/10/2562   1,323,000   3.59 ซื้อ
TFG    นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 04/10/2562   1,014,400   3.57 ซื้อ
TSC    นาย สริศ พัฒนะเมลือง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     1,900  11.30 ซื้อ
TSC    นาย สริศ พัฒนะเมลือง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     4,600  11.40 ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 07/10/2562     65,500  23.30 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 07/10/2562     34,500  23.40 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BGC    นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 07/10/2562    163,500  14.79 ซื้อ
                      คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                      ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                      ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                      กันเกินร้อยละ 30 ของ
                      จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                      และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                      (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด)
BGC    นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 08/10/2562     86,500  14.80 ซื้อ
                      คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                      ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                      ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                      เกินร้อยละ 30 ของ
                      จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                      และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                      (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด)
PG    นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562     7,000   5.85 ซื้อ
PPS    นาย ประสงค์ ธาราไชย        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 04/10/2562   10,000,000   0.65 ซื้อ
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562   4,700,000   0.74 ซื้อ
PSTC   นาย ภาณุ ศีติสาร           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562     20,000   0.76 ซื้อ
MJD    นาย สุริยา พูลวรลักษณ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     30,000   3.12 ซื้อ
PR9    นาย สรณ บุญใบชัยพฤกษ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 04/10/2562     10,000   8.70 ซื้อ
RPH    นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/09/2562     19,900   7.07 ขาย
RPH    นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     60,000   7.00 ซื้อ
VNG    นางสาว ภัทรา สหวัฒน์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     45,500   4.72 ซื้อ
VNG    นาย ภัทท สหวัฒน์           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     61,400   4.75 ซื้อ
STA    นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     20,000  10.40 ซื้อ
SPALI   นาย ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 04/10/2562     25,000  17.80 ซื้อ
STARK   นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562   5,000,000   1.75 ซื้อ
SMIT   นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     64,200   4.54 ซื้อ
ORI    นาง กมลวรรณ วิปุลากร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     50,000   7.25 ขาย
ORI    นาง กมลวรรณ วิปุลากร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     50,000   7.30 ขาย
ORI    นาง กมลวรรณ วิปุลากร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     50,000   7.35 ขาย
ORI    นาง กมลวรรณ วิปุลากร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     50,000   7.50 ขาย
ILM    นาย พิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562    165,000  17.67 ซื้อ
MBK    นาย สมพล ตรีภพนารถ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/10/2562     20,000  22.00 ซื้อ
S11    นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/10/2562     2,521   8.00 ซื้อ
S11    นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 03/10/2562     4,942   8.00 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นายทศพร เลิศพันธ์ )
SPCG   พลตำรวจตรี วันชัย วิสุทธินันท์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 08/10/2562     50,000  20.40 ขาย
ADB    นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 07/10/2562     15,000   0.61 ซื้อ
                      ด้วยกันฉันสามีภริยา
                      (นายปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ )
HUMAN   นาย สุนทร เด่นธรรม         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 04/10/2562   1,000,000   8.50 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ