ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 ม.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน 27 มกราคม พ.ศ. 2563 08:07 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*         ประเภท   วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                  หลักทรัพย์   จำหน่าย               จำหน่าย
SUSCO   นาย มงคล สิมะโรจน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   24/01/2563     30,800  2.78 ซื้อ
CPT    นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   23/01/2563    500,000  0.77 ซื้อ
CPT    นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ   23/01/2563    900,000  0.77 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางกันยา หลิมประเสริฐ)
CPT    นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   24/01/2563    200,000  0.78 ซื้อ
CPT    นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   24/01/2563    300,000  0.79 ซื้อ
DCON   นาย ชนะ โตวัน          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   23/01/2563     85,800  0.34 ซื้อ
ECL    นาย ปรีชา วีระพงษ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   23/01/2563    200,000  1.13 ซื้อ
AIMCG   นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ     ผู้รายงาน         หน่วยทรัสต์   17/01/2563     1,000  8.60 ซื้อ
AIMCG   นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ     ผู้รายงาน         หน่วยทรัสต์   20/01/2563     1,000  8.55 ซื้อ
AIMCG   นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ     ผู้รายงาน         หน่วยทรัสต์   22/01/2563     1,000  8.54 ซื้อ
AIMCG   นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ     ผู้รายงาน         หน่วยทรัสต์   23/01/2563     3,000  8.55 ซื้อ
KSL    นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   23/01/2563    400,000  2.42 ซื้อ
PDJ    นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   23/01/2563     20,000  1.35 ซื้อ
MC    นางสาว สุณี เสรีภาณุ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   02/01/2563   10,000,000  7.00 ขาย
MINT   นาย จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   23/01/2563     16,000  32.50 ซื้อ
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   23/01/2563    153,000  3.64 ซื้อ
VRANDA  นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   24/01/2563    275,000  7.20 ซื้อ
INET   นาง วราภรณ์ ปิ่นโฑละ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   20/01/2563     26,700  2.46 ขาย
MBK    นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ   22/01/2563     15,000  20.30 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางวันเพ็ญ ธีรวชิรกุล)
STC    นาย เอกชัย ชัยตระกูลทอง      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   22/01/2563   1,299,600  0.63 ซื้อ
ACE    นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   24/01/2563   3,000,000  3.04 ซื้อ
ACE    นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ   24/01/2563   40,000,000  3.04 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ