ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 26 ก.พ. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 27, 2020 07:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
QTC   นางสาว ศศิกาญจน์ ตันธนสิน       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/02/2563   1,000,000  4.86 ซื้อ
GCAP   นางสาว มรกต ทองศรีพงศ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 07/02/2563     10,000  1.97 ซื้อ
CPI   นาย กิตติ ฉัตรเลขวนิช         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/02/2563    100,000  1.50 ซื้อ
ZIGA   นางสาว วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/02/2563    120,000  1.02 ซื้อ
SUPER  นาย จอมทรัพย์ โลจายะ        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/02/2563   15,000,000  0.48 ซื้อ
D    นาย ประทีป วาณิชย์ก่อกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/02/2563     80,000  3.45 ซื้อ
HREIT  นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์      ผู้รายงาน         หน่วยทรัสต์ 24/02/2563     20,000  8.80 ขาย
T    นาย นนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/02/2563    350,000  0.04 ซื้อ
PCSGH  นาง วรรณา เรามานะชัย        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/02/2563   6,400,000  5.55 ซื้อ
MACO   นาง อุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/02/2563     70,000  1.07 ซื้อ
UTP   นาย มงคล มังกรกนก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/02/2563     20,000  9.58 ซื้อ
RJH   นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/02/2563    155,300  23.36 ซื้อ
RPH   นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/02/2563     70,000  6.27 ซื้อ
VRANDA  นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/02/2563    150,000  6.15 ซื้อ
SMT   นาย นัทธพงศ์ ไชยกุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/02/2563     1,500  0.90 ซื้อ
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/02/2563   1,000,000  1.01 ซื้อ
EPG   นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/02/2563    400,000  4.24 ซื้อ
EKH   นาย เมธา วนดิลก          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/02/2563     10,000  5.30 ซื้อ
MBK   นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุล        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 25/02/2563     5,000  19.40 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางวันเพ็ญ ธีรวชิรกุล)
S11   นาย เหลียว คิม ซาน เจเรมี      ผู้รายงาน     NVDR อ้างอิง หุ้นสามัญ 25/02/2563     4,000  7.05 ซื้อ
STC   ว่าที่ ร้อยตรี ธนาพันธ์ ทิพย์ลุ้ย      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/02/2563    200,000  0.77 ขาย
IRPC   นาย สมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/02/2563    100,000  2.58 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ