ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 30 มี.ค. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 31, 2020 07:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
GPI   นาย ปราจิน เอี่ยมลำเนา        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 30/03/2563   4,000,000  1.21 ขาย
BKI   นาย ชัย โสภณพนิช          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563      700 220.43 ซื้อ
KAMART  นาย พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     20,000  2.08 ซื้อ
KAMART  นาย พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     20,000  2.12 ซื้อ
CHARAN  นาย สุกิจ จรัญวาศน์          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     1,500  17.10 ซื้อ
CTW   นาย ทาวเฮิน ซุน           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     42,000  4.07 ซื้อ
CTW   นาย ทาวเฮิน ซุน           ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 25/03/2563     3,000  3.90 ขาย
JAS   นาย วิชิต แย้มบุญเรือง         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 24/03/2563     50,000  4.08 ซื้อ
JWD   นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     15,000  5.10 ซื้อ
SAPPE  นาง ญาตา อ่อนอิน          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     20,000  15.30 ซื้อ
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     2,000  2.40 ซื้อ
TPOLY  นาย ปฐมพล สาวทรัพย์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     80,000  1.27 ซื้อ
TIGER  นาย กิตติ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     78,200  1.64 ซื้อ
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 30/03/2563     15,500  1.46 ซื้อ
PRINC  ด๊อกเตอร์ อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 27/03/2563     5,100  2.68 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (กนก รัตนพันธุ์ศรี)
PK    นาย ปเนต จงวัฒนา         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 26/03/2563    100,000  0.67 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางศิรินุช จงวัฒนา)
PDJ   นาย ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     6,000  0.98 ซื้อ
PRIME  ศาตราจารย์ กำพล ปัญญาโกเมศ     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563    500,000  0.23 ซื้อ
UV    นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 27/03/2563    200,000  2.32 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (อเดลฟอส)
UV    นาย ปณต สิริวัฒนภักดี         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 27/03/2563    200,000  2.32 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท อเดลฟอส จำกัด)
LPH   นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 22/03/2563     20,000  3.00 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (สุวรรณี)
IMH   นางสาว ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ      ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     52,800  1.64 ซื้อ
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     20,000  2.63 ซื้อ
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563    100,000  0.88 ซื้อ
KUN   นาย คุณา เทวอักษร          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     4,000  0.87 ซื้อ
KUN   นาย คุณา เทวอักษร          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     15,000  0.88 ซื้อ
KUN   นาย คุณา เทวอักษร          ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     1,000  0.89 ซื้อ
GLOBAL  นาย ฐาปณัฐ อัศวจุฬามณี        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     56,000  8.85 ซื้อ
AUCT   นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/03/2563     53,500  5.00 ขาย
AUCT   นาย เกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 20/03/2563     34,400  5.05 ขาย
SENA   นาย วิเชียร รัตนะพีระพงศ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563     20,000  1.85 ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563     50,000  3.28 ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563     50,000  3.30 ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     50,000  3.36 ซื้อ
ORI   นาง อารดา จรูญเอก         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     50,000  3.38 ซื้อ
RBF   นาย ธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563   1,500,000  3.30 ขาย
RBF   นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563   1,500,000  3.30 ซื้อ
ILM   นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ     ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563    120,000  7.21 ซื้อ
EASON  นาย ณัฐพล เอกแสงกุล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 27/03/2563     3,000  0.80 ซื้อ
EPG   นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 30/03/2563    150,000  3.30 ซื้อ
SNC   นาย สมชัย ไทยสงวนวรกุล       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 26/03/2563     15,800  6.90 ซื้อ
SCI   นาย วิชัย ญาณิสรางค์กูล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 30/03/2563    162,700  0.89 ขาย
A5    นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 26/03/2563   2,000,000  1.00 รับโอน
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นางไกวซัน ปัญจทรัพย์)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ