ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 6 เม.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday April 7, 2020 07:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*         ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/04/2563      100  5.45 ซื้อ
JWD   นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/04/2563      500  5.50 ซื้อ
WHA   นางสาว จรีพร จารุกรสกุล       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 03/04/2563 1,717,969,252  1.94 ขาย
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด)
WHA   นางสาว จรีพร จารุกรสกุล       บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     หุ้นสามัญ 03/04/2563  769,569,252  1.94 ซื้อ
                     (นางสาว ชัชชมนต์ อนันตประยูร)
TPBI   นาย สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/04/2563     17,900  2.36 ซื้อ
THG   นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ 03/04/2563   24,479,858  17.80 ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                     ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
                     ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของ
                     จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน))
PRINC  ด๊อกเตอร์ อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 03/04/2563     10,000  2.60 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (กนก รัตนพันธุ์ศรี)
MTI   นาง นวลพรรณ ล่ำซำ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/04/2563     38,900  69.98 ซื้อ
MTI   นาง นวลพรรณ ล่ำซำ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/04/2563     94,000  69.98 ซื้อ
MODERN  นาย ทักษะ บุษยโภคะ         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/04/2563     50,000  2.06 ซื้อ
SFLEX  นาย สมโภชน์ วัลยะเสวี        ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 30/03/2563    400,000  4.93 ซื้อ
SKE   นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 31/03/2563     92,000  0.50 ซื้อ
SKE   นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 01/04/2563     1,000  0.50 ซื้อ
SKE   นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/04/2563     50,000  0.50 ซื้อ
AP    นาย วิทการ จันทวิมล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 01/04/2563    100,000  3.85 ซื้อ
AP    นาย วิทการ จันทวิมล         ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 03/04/2563    100,000  3.98 ซื้อ
S11   นาง วรรณา ไหลเจริญวงศ์       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/04/2563     5,003  4.56 ซื้อ
S11   นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง       ผู้รายงาน          หุ้นสามัญ 02/04/2563     4,503  4.56 ซื้อ
S11   นางสาว วัชราภรณ์ เมรุทอง      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน        หุ้นสามัญ 02/04/2563     9,389  4.56 ซื้อ
                     ด้วยกันฉันสามีภริยา
                     (นายทศพร เลิศพันธ์ )
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ