BANPU-ภาคีเครือข่ายฯนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหนุนพัฒนาขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 17, 2020 11:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

BANPU-ภาคีเครือข่ายฯนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหนุนพัฒนาขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู (BNAPU) และบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า บ้านปู เน็กซ์ และภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือ "โครงการพัฒนาสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น" เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีพลังงาน เข้าไปติดตั้งในพื้นที่เขตจังหวัดขอนแก่น พร้อมร่วมกันผลักดันการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ ขานรับนโยบายพลังงาน 4.0 และแผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ 2029 เพื่อยกระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ช่วยลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวขอนแก่น

สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบนิเวศด้านการใช้พลังงานสะอาดที่ครบวงจร ประกอบด้วย การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การวางระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ การศึกษาการนำระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม การพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ การวางระบบสัญจรทางเลือกสาธารณะรองรับส่วนต่อขยายโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา รวมถึงการนำเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่อื่น ๆ มาใช้ในเมืองขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมขับเคลื่อนขอนแก่นเข้าสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ตามแผนพัฒนาเมืองฯ

ทั้งนี้ บ้านปู เน็กซ์ มีโครงการสมาร์ทซิตี้ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และดำเนินการอยู่หลายแห่ง และยังมีโซลูชันด้านพลังงานสะอาดที่ครบวงจร ทั้งรูปแบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ รวมถึงมีแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) ที่ได้นำอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลการใช้พลังงานสะอาดอย่างแม่นยำ

ตลอดจนสามารถมอนิเตอร์ และแจ้งเตือนเหตุขัดข้องของระบบฯ หรือไซต์งานได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถวางแผนป้องกันปัญหาได้ล่วงหน้า เพื่อให้ระบบฯ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเชื่อว่าความเชี่ยวชาญ และโซลูชันของบริษัทจะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเมืองขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุด พร้อมช่วยผลักดันให้ขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งเมืองต้นแบบด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ครบวงจร

"บ้านปู เน็กซ์ จะเริ่มดำเนินการต่างๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ เตรียมจะเข้าประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแผนงานในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับโรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่"นางสมฤดี กล่าว

ด้านนายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะเป็นแกนหลักของภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการร่วมพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0 ซึ่งหัวใจสำคัญของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ แผนการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart Citizen) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

ทั้งนี้ ทางหอการค้าจะทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนแม่บทพัฒนาเมืองฯ รวมถึงมุ่งส่งเสริมการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพ (Infrastructure) และรูปแบบอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมต่างๆ ให้ทันสมัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะนำพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ มาใช้ภายในเมืองขอนแก่นอย่างเป็นรูปธรรม

นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทยใน ปัจจุบัน และอนาคต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากทุกภาคส่วนเริ่มให้ความสำคัญ และหันมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น พลังงานลม พลังงานจากขยะ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่มีแดดตลอดทั้งปี ดังนั้น ในฐานะภาคีเครือข่ายฯ จึงมองหาโอกาสที่จะนำพลังงานสะอาดมาใช้กับโครงการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ โดยมีบ้านปู เน็กซ์ จะเข้ามาตอบโจทย์ดังกล่าว โดยเชื่อว่าหากความร่วมมือครั้งนี้ เริ่มมีความคืบหน้า อาทิ มีการติดตั้งโซลาร์ หรือระบบโครงข่ายอัจฉริยะ จะสามารถยกระดับสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยสร้าง Smart Environment ที่มีการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด กล่าวว่า เคเคทีที คือ บริษัท ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจที่เป็นลูกหลานชาวขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เติบโตอย่างถูกหลักวิชาการ ตลอดจนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัด ซึ่งในฐานะหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาจังหวัดขอนแก่นมาโดยตลอด มีความยินดีที่ได้ร่วมผนึกความร่วมมือกับบ้านปู เน็กซ์ และเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของแผนพัฒนาสมาร์ทซิตี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ