ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 21 ก.ย. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 22, 2020 07:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*          ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
CGH    นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 18/09/2563    70,000   0.67 ซื้อ
CCET   นาย ซื่อ หยง เสิ่น          บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      หุ้นสามัญ 18/09/2563    5,571   9.96 ขาย
                      (เพ่ย ฉี หยี)
ECL    นาย ประภากร วีระพงษ์         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 18/09/2563   400,000   0.87 ขาย
ECL    นาย ปรีชา วีระพงษ์          ผู้รายงาน           วอร์แรนท์ 18/09/2563   965,000   0.09 ขาย
T     นาย ทรรศิน จงอัศญากุล        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 15/09/2563  5,000,000   0.03 ขาย
                      (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์)
TSTE   นาย พัลลภ เหมะทักษิณ         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 18/09/2563    4,700   6.86 ซื้อ
PSH    นาย ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 18/09/2563   267,800  11.30 ซื้อ
MSC    นาย ณรงค์ จารุวจนะ          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 18/09/2563  16,000,000   5.50 ขาย
MTC    นาย บัญญัติ นิลศิริ           ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 18/09/2563    60,000  51.50 ขาย
MTC    นาย ศึกษิต เพชรอำไพ         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 21/09/2563    30,000  53.50 ขาย
MTC    นาย อำนาจ เนียมสี          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 21/09/2563    5,000  53.25 ขาย
TITLE   นาย ดรงค์ หุตะจูฑะ          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 17/09/2563  4,000,000   2.64 ขาย
TITLE   นาย ประเสริฐ วรรณเจริญ        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 17/09/2563  4,000,000   2.64 ซื้อ
CHG    นาย วิชิต ศิริทัตธำรง         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 18/09/2563   100,000   2.49 ซื้อ
                      (นางอังคณา ศิริทัตธำรง)
RJH    นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 18/09/2563    17,400  21.90 ขาย
RJH    นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 18/09/2563    10,000  21.80 ขาย
RJH    นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 18/09/2563     600  22.00 ขาย
RJH    นาย จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 21/09/2563    36,300  22.00 ขาย
RPH    นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์          ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 17/09/2563    50,000   5.50 ขาย
VCOM   นาย เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย       ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 12/09/2563    33,500   5.40 ขาย
STI    นาย ธนา รัตนนาคินทร์         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 17/09/2563    5,000   6.90 ซื้อ
SAT    นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 18/09/2563  1,190,000  13.50 โอน
AMA    นาย ชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล         ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 18/09/2563  1,000,000   4.00 ซื้อ
ITEL   นาง ชลิดา อนันตรัมพร         ผู้รายงาน           วอร์แรนท์ 21/09/2563  4,194,549   0.16 ขาย
ITEL   นาง ชลิดา อนันตรัมพร         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  วอร์แรนท์ 21/09/2563  3,721,962   0.15 ขาย
                      (นาย สมบัติ อนันตรัมพร)
ITEL   นาย สมบัติ อนันตรัมพร         ผู้รายงาน           วอร์แรนท์ 21/09/2563  3,721,962   0.15 ขาย
ITEL   นาย สมบัติ อนันตรัมพร         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  วอร์แรนท์ 21/09/2563  4,194,549   0.16 ขาย
                      (นาง ชลิดา อนันตรัมพร)
ICN    นาย มนชัย มณีไพโรจน์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หุ้นสามัญ 18/09/2563    10,000   1.94 ซื้อ
                      (นางปานดาว มณีไพโรจน์)
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/09/2563    9,000   2.62 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/09/2563    5,000   2.60 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/09/2563    3,000   2.58 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/09/2563    6,000   2.60 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/09/2563    2,000   2.56 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/09/2563    6,000   2.58 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/09/2563    5,000   2.56 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/09/2563    5,000   2.54 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/09/2563    6,000   2.52 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 15/09/2563    5,000   2.50 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/09/2563    2,000   2.56 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/09/2563    2,000   2.54 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/09/2563    2,000   2.50 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/09/2563    2,000   2.52 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/09/2563    2,000   2.50 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/09/2563    3,000   2.60 ขาย
APP    นาย ธานินทร์ พรศิริธิเวช        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/09/2563    3,000   2.58 ขาย
APP    นาย ประเสริฐ คันธมานนท์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/09/2563    20,000   2.50 ขาย
APP    นาย ประเสริฐ คันธมานนท์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/09/2563    60,000   2.52 ขาย
APP    นาย ประเสริฐ คันธมานนท์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/09/2563    20,000   2.54 ขาย
APP    นาย ประเสริฐ คันธมานนท์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 16/09/2563    11,100   2.56 ขาย
APP    นาย ประเสริฐ คันธมานนท์        ผู้รายงาน           หุ้นสามัญ 17/09/2563    30,000   2.46 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ