ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 18 ม.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday January 19, 2021 07:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
KEX    นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/01/2564    550,000   55.82  ขาย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 15/01/2564   29,850,000   0.19  ขาย
JCK    นาย อภิชัย เตชะอุบล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/01/2564    420,000   1.22  ซื้อ
CPI    นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 18/01/2564    348,100   1.88  ซื้อ
DOHOME  นางสาว พิกุล สมวัน       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 07/01/2564     50,000   15.00  ขาย
DOHOME  นางสาว พิกุล สมวัน       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 08/01/2564     85,000   16.30  ขาย
WHART   นาย อนุวัฒน์ จารุกรสกุล      ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 15/01/2564     15,000   12.03  ซื้อ
T     นาย ทรรศิน จงอัศญากุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 13/01/2564   5,000,000   0.06  ขาย
                    (นางสาว บุญธิดา เจริญสวัสดิ์)
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 12/01/2564     49,600   6.35  ขาย
                    (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์)
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 13/01/2564     50,000   6.45  ขาย
                    (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์)
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 14/01/2564     15,000   6.55  ขาย
                    (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์)
TQM    นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/01/2564     5,000  118.00  ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 15/01/2564    350,000   26.75  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
NVD    นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 06/01/2564  284,216,119   2.52  ซื้อ
BGRIM   นาง ปรียนาถ สุนทรวาทะ     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/01/2564   2,000,000   69.50  ขาย
BGRIM   นาย ฮาราลด์ ลิงค์        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/01/2564   2,000,000   69.69  ซื้อ
BCPG   นาย ชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล     ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 13/01/2564     20,000   6.95  ซื้อ
BCPG   นาย ชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564     10,000   16.00  ขาย
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 14/01/2564  115,000,000   35.50  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 14/01/2564  115,000,000  35.50  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด)
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 15/01/2564  235,500,000  35.50  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 15/01/2564  235,500,000  35.50  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด)
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 14/01/2564  115,000,000  35.50  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 14/01/2564  115,000,000  35.50  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด)
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 15/01/2564  235,500,000  35.50  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 15/01/2564  235,500,000  35.50  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 13/01/2564   2,949,700   0.49  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 14/01/2564   2,000,000   0.49  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์    นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 15/01/2564   4,000,000   0.49  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จำกัด)
FPI    นาย สรายุทธ์ อุยบวน       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/01/2564     11,900   1.49  ซื้อ
FPI    นาย สรายุทธ์ อุยบวน       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 18/01/2564    200,000   1.56  ซื้อ
MBAX   นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญ       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 15/01/2564    500,000   7.10  ขาย
                    (นางบุษกร พานิช)
MJD    นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 18/01/2564    300,000   1.66  ขาย
                    (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
MICRO   นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 14/01/2564     50,000   5.20  ซื้อ
MICRO   นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 14/01/2564     50,000   5.25  ซื้อ
MICRO   นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 14/01/2564     50,000   5.20  ซื้อ
MICRO   นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 14/01/2564     50,000   5.20  ซื้อ
MICRO   นาย ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/01/2564     23,700   5.45  ซื้อ
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/01/2564     50,000  15.00  ขาย
UTP    นาย กำจร ชื่นชูจิตต์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/01/2564    100,000  14.95  ขาย
SMT    นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 12/01/2564   1,150,700   4.02  ซื้อ
SMT    นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564    230,000   4.20  ซื้อ
SMT    นาย พร้อมพงศ์ ไชยกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 14/01/2564    124,100   4.15  ซื้อ
STI    นาย ธนา รัตนนาคินทร์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564     20,000   7.05  ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/01/2564    300,000   4.96  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ