ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 25 ม.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday January 26, 2021 07:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
CPW    นาง เยาวลักษณ์ นิลอุบล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/01/2564     50,000   2.16  ขาย
CPW    นาง เยาวลักษณ์ นิลอุบล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 14/01/2564     50,000   2.22  ขาย
GJS    คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564   50,000,000     -  รับโอน
GSTEEL  คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564  130,317,780     -  รับโอน
JMART   นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564     15,000   22.20  ซื้อ
JMT    นาย ปิยะ พงษ์อัชฌา       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564     10,000   37.75  ขาย
SWC    นาย นรินทร์ ตรีสุโกศล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/01/2564     5,000   5.40  ขาย
SICT   นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/01/2564     20,000   4.36  ขาย
TKN    นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 20/01/2564   2,500,000   11.94  ขาย
TKN    นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 20/01/2564   1,655,000   11.95  ขาย
TKN    นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/01/2564    500,000   11.49  ขาย
TKN    นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564   1,399,500   11.17  ขาย
TKN    นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 20/01/2564   4,500,000   12.00  ขาย
TKN    นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564   1,200,000   11.10  ขาย
TKS    นาย จิรพงศ์ วชิราธนาภรณ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564    100,000   6.30  ซื้อ
TTCL   นาย ทิวา จารึก         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  วอร์แรนท์ 25/01/2564    234,000   0.15  ขาย
                    (นางวันทนีย์ จารึก)
TM    นาง สุนทรี จรรโลงบุตร      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564    500,000   2.58  ซื้อ
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 21/01/2564    240,000   26.75  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 21/01/2564     10,000   27.00  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG    นาย บุญ วนาสิน         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 22/01/2564    200,000   26.75  ซื้อ
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BJC    คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 21/01/2564   95,176,400   37.75  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด)
BJC    นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 21/01/2564   95,176,400   37.75  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด)
KOOL   นางสาว สุนันทา ว่านวัฒน์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 19/01/2564    400,000   0.79  ขาย
KOOL   นางสาว สุนันทา ว่านวัฒน์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 20/01/2564    900,000   0.79  ขาย
MJD    นาย จำเริญ พูลวรลักษณ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 22/01/2564    149,400   1.62  ขาย
                    (นางสมเวียง พูลวรลักษณ์)
WIIK   นาง สุมาลี อ่องจริต       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564   1,000,000   2.42  ซื้อ
SGP    นาง พัชรา วีรบวรพงศ์      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส   หุ้นสามัญ 20/01/2564  459,470,000   11.60  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิ
                    ออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด)
SGP    นาง พัชรา วีรบวรพงศ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 20/01/2564  459,470,000   11.60  ขาย
                    (นาย วรวิทย์ วีรบวรพงศ์)
MPG    นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 21/01/2564   3,530,000   0.48  ซื้อ
HANA   นาย วิงเกิง เชาว์        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 22/01/2564     10,000   52.50  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ