ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 3 มี.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday March 4, 2021 07:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                   หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
GREEN   นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564    100,000   0.98  ซื้อ
GREEN   นาย พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564    100,000   0.97  ซื้อ
QTC    นางสาว ศศิกาญจน์ ตันธนสิน    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     67,800   4.78  ซื้อ
KEX    นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564    575,000   54.21  ขาย
COMAN   นาย ธานินทร์ เอื้ออารยะมนตรี   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 03/03/2564     7,100   2.78  ขาย
JMART   นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564   3,975,900   27.94  ซื้อ
JMART   นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564   3,000,000   28.04  ซื้อ
CHAYO   นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 02/03/2564    195,000   4.60  ซื้อ
SFT    นาย สุภเดช ธนากรฐิติคุณ     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     90,000   4.90  ขาย
STEC   นาย ประสิทธิ์ ประวัง       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564     5,000   12.20  ซื้อ
SICT   นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     20,000   4.43  ซื้อ
SIMAT   นาย ธนายุส โฆสิตสกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564   20,624,000   4.69  ขาย
WHABT   นาย ธนภัทร อนันตประยูร     ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 01/03/2564      200   8.50  ซื้อ
WHABT   นาย ธนภัทร อนันตประยูร     ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 02/03/2564     15,200   8.50  ซื้อ
WHART   นาย ธนภัทร อนันตประยูร     ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 01/03/2564     4,600   10.70  ซื้อ
AIMIRT  นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์    ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 02/03/2564     1,000   11.10  ซื้อ
AIMIRT  นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์    ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 03/03/2564     1,000   11.20  ซื้อ
BEM    นาย ปลิว ตรีวิศวเวทย์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564   2,500,000   8.00  ขาย
BEM    นาย พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564   2,500,000   8.00  ซื้อ
TASCO   นาย สมจิตต์ เศรษฐิน       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564    333,000   21.01  ขาย
TASCO   นาย สมจิตต์ เศรษฐิน       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564    167,000   20.20  ขาย
TASCO   นาย สมจิตต์ เศรษฐิน       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 02/03/2564    300,000   20.20  ขาย
                    (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร)
TMW    นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     2,500   33.00  ซื้อ
TRUBB   นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุล     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564    200,000   2.42  ซื้อ
TNP    นาย ธนะพงศ์ พุฒิพิริยะ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     50,000   4.46  ขาย
TSR    นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     60,000   3.50  ซื้อ
BANPU   นาย ชนินท์ ว่องกุศลกิจ      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564   4,000,000   11.00  ขาย
PRIME   พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564     50,000   0.49  ซื้อ
META   นาย ชนน วังตาล        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564   2,000,000   0.37  ซื้อ
META   นาย ชนน วังตาล        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 03/03/2564   1,000,000   0.37  ซื้อ
MINT   นาย อานิล ธาดานี่        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564    961,800   30.25  ขาย
WIIK   นาย วิบูลย์ แสงวิทยานนท์     ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 03/03/2564     60,000   0.65  ขาย
KUN    นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564     98,000   2.24  ขาย
KUN    นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564    150,000   2.22  ขาย
KUN    นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     83,800   2.22  ขาย
KUN    นางสาว วันใหม่ พุ่มถาวร     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564    281,400   2.20  ขาย
KUN    นาย ไพศาล ศังขวณิช       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     5,000   2.22  ซื้อ
VL    นาย เอกชัย อาชาพิพัฒน์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 25/02/2564     5,000   1.95  ซื้อ
STGT   นาง อรลักษณ์ นาคินทร์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564    100,000   40.00  ขาย
STGT   นาย วีรกร อ่องสกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     3,000   38.75  ซื้อ
STA    นาย ไชยยศ สินเจริญกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564    400,000   52.38  ขาย
SITHAI  นาย พงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์    ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     21,200   0.63  ซื้อ
SR    นาย ต่อโชค เล้าลือชัย      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564    373,000   0.71  ขาย
AUCT   นาย สุธี สมาธิ         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     40,000   9.95  ซื้อ
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564     50,000   4.00  ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564    200,000   5.38  ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 01/03/2564    700,000   5.36  ซื้อ
ASP    นาย ก้องเกียรติ โอภาสวงการ   ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564   2,000,000   2.50  ซื้อ
ADB    นาย กัง ซู่ หลิว         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 02/03/2564    500,000   1.72  ขาย
LPN    นาย สุรวุฒิ สุขเจริญสิน      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 25/02/2564     50,000   4.70  ขาย
                    (พิณ ศุภกิจจานุสันต์)
LPN    นาย สุรวุฒิ สุขเจริญสิน      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 02/03/2564    100,000   4.70  ขาย
                    (พิณ ศุภกิจจานุสันต์)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ