ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 พ.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 18, 2021 07:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*            ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
BLA   นาย โชน โสภณพนิช       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      200,000  31.50 ซื้อ
BLA   หม่อมหลวง จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์   คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 14/05/2564      56,100  32.00 ขาย
                   (นางอโนมา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา)
CGD   นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล      ผู้รายงาน             วอร์แรนท์ 14/05/2564     2,120,400   0.01 ขาย
KWM   นางสาว ศรรวริศ อินทีวร     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      110,000   6.30 ขาย
KWM   นาย กิตติศักดิ์ นิธิวรรธอังกูร    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      115,400   6.00 ขาย
JR    นาย ชำนาญ วงศ์รัศมีเดือน     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 13/05/2564       5,000   7.90 ซื้อ
                   (นางรัตนา วงศ์รัศมีเดือน)
CHAYO  นาย กิตติ ตั้งศรีวงศ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      100,100  14.40 ซื้อ
CHAYO  นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      285,300  14.04 ซื้อ
TASCO  นาง กัญญา เรืองประทีปแสง    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      20,000  19.00 ซื้อ
TASCO  นาง กัญญา เรืองประทีปแสง    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      20,000  19.00 ซื้อ
TQM   นางสาว รัชนีพร พุคยาภรณ์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      20,000  114.50 ซื้อ
TEAMG  นาย วีระ สุธีโสภณ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      300,000   2.23 ซื้อ
TM    นาง สุนทรี จรรโลงบุตร      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564    10,000,000   4.14 ขาย
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 14/05/2564      800,000  18.20 ขาย
                   (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
BGC   นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 17/05/2564      120,000  10.10 ซื้อ
                   (นางสาวชุติมา พรประภา)
BGC   นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 17/05/2564      120,000  10.10 ซื้อ
                   หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตร
                   ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                   เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                   และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                   (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด)
PROEN  นาง ศศิรดา มุทุตานนท์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      20,000   6.40 ขาย
PPM   นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      30,000   2.10 ซื้อ
PPM   นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      30,000   2.04 ขาย
MTC   นาย โยธิน อนาวิล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      10,000  56.50 ซื้อ
RT    นาย ธีรยุทธ ชูศิลป์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      100,000   2.26 ซื้อ
LH    นาย โชคชัย วลิตวรางค์กูร     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      30,000   7.80 ซื้อ
SFLEX  นาย พิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      23,000   5.85 ซื้อ
SABUY  นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564    18,000,000   5.55 ซื้อ
SABUY  นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564    10,000,000   5.50 ซื้อ
SABUY  นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564     2,650,000   5.58 ซื้อ
SGP   นาย สมชาย กอประสพสุข     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      80,000  12.00 ขาย
AH    นาย ศรัทธา เพ็ชรอินทร์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      50,000  24.14 ซื้อ
ILM   นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      330,000  16.00 ขาย
AS    นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      193,563    - รับโอน
                                                   Revoked
                                                 by Reporter
AS    นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      193,563    - รับโอน
                                                   Revoked
                                                 by Reporter
MFEC   นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      300,000   6.04 ซื้อ
S11   นาย สุรศักดิ์ เข็มทองคำ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      20,000   6.82 ซื้อ
ASN   นางสาว พัชรินทร์ ธรรมแงะ    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564       1,100   3.87 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ