ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 พ.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 20, 2021 07:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*            ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
SCM   นาย นฤพล โกสลาทิพย์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      100,000   5.30 ซื้อ
CPL   นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564     2,694,982    - โอน
CPL   นาย ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564     3,042,159    - โอน
SELIC  นาย พรพัฒน์ กิจเจริญ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      450,032   2.85 ขาย
TPS   นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564     5,600,000   2.26 โอน
TISCO  นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง   ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564        500  79.65 ซื้อ
TISCO  นางสาว ชุติภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง   คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 18/05/2564        200  87.50 ซื้อ
                   (นายชาญชัย พรวิจิตรพิศาล)
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      11,000   3.64 ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564     1,472,400   4.93 ซื้อ
TFG   นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564     2,786,100   4.86 ซื้อ
TSR   นาย สยาม อุฬารวงศ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      10,000   4.60 ขาย
TSR   นาย สยาม อุฬารวงศ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      20,000   4.56 ขาย
TSR   นาย สยาม อุฬารวงศ์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      20,000   4.52 ขาย
PROEN  นาย นิติธร ดีอำไพ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      139,000   6.75 ขาย
PROEN  นาย รณรงค์ เดชบูรณะ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564      165,500   6.50 ขาย
EA    นาย สมบูรณ์ อาหุนัย       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      100,000  58.00 ซื้อ
FSMART  นาย ธีมนัส เกียรติเดชปัญญา    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/05/2564       4,000   7.60 ซื้อ
FSMART  นาย ธีมนัส เกียรติเดชปัญญา    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 19/05/2564       4,000   7.60 ซื้อ
                   (นางสาว กมลชนก กัณห์วานิช)
MODERN  นาย โยธิน เนื่องจำนงค์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564       1,200   3.36 ซื้อ
L&E   นาย เอกลักษณ์ บริมาสพร     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      20,000   2.06 ซื้อ
L&E   นาย เอกลักษณ์ บริมาสพร     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564       5,000   2.08 ซื้อ
WINNER  นาย สุรภัทร์ โรจนวิศาส      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      50,000   2.88 ซื้อ
STGT   นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      19,300  48.84 ขาย
STGT   นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      22,500  49.02 ขาย
SK    นาย โกวิท หรรษ์หิรัญ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      307,800   1.33 ขาย
STI   นาย สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 17/05/2564      75,300   7.98 ซื้อ
                   (นางวัชรี ศิลวัฒนาวงศ์)
SABUY  นาย ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      50,000   5.90 ขาย
SABUY  นาย ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      125,000   6.60 ขาย
SABUY  นาย ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์    ผู้รายงาน             วอร์แรนท์ 18/05/2564      25,000   4.50 ขาย
SABUY  นาย วิรัช มรกตกาล       ผู้รายงาน             วอร์แรนท์ 18/05/2564      100,000   3.10 ซื้อ
COLOR  นาย รัช ทองวานิช        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      58,200   1.95 ซื้อ
SUTHA  นาย กีฏวิทย์ เมลานนท์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      10,000   5.10 ขาย
HARN   นาย ประชา พร้อมพรชัย      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/05/2564      200,000   2.68 ขาย
IP    นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์    ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 14/05/2564     2,800,000  22.80 ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      400,000   5.00 ซื้อ
AS    นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      50,000  12.90 ขาย
AS    นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ      ผู้รายงาน             วอร์แรนท์ 18/05/2564      19,371   8.87 ขาย
AS    นาย เจอรี่ เชค ไว อึ๊ง      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 17/05/2564      100,000  11.20 ขาย
AS    นาย เฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์    ผู้รายงาน             วอร์แรนท์ 18/05/2564      61,140   8.97 ขาย
AI    นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์     ผู้รายงาน             วอร์แรนท์ 17/05/2564    19,100,000   1.20 ขาย
                                                   Revoked
                                                 by Reporter
AI    นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 17/05/2564     4,100,000   1.20 ขาย
                   (นางอุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์)                     Revoked
                                                 by Reporter
NDR   นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 18/05/2564      100,000   3.20 ซื้อ
AIE   นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์     ผู้รายงาน             วอร์แรนท์ 17/05/2564    19,100,000   1.20 ขาย
AIE   นาย ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 17/05/2564     4,200,000   1.20 ขาย
                   (นางอุษณา ธารีรัตนาวิบูลย์)
APP   นาย ชโย เพ็ชรรัตน์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/05/2564      100,000   3.78 ซื้อ

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ