ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 พ.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday May 25, 2021 07:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*            ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
CGD    นาย เบน เตชะอุบล       ผู้รายงาน             วอร์แรนท์ 21/05/2564    379,525,284   0.20 ขาย
K     นางสาว สุนิสา รัตนเนนย์     ผู้รายงาน             วอร์แรนท์ 21/05/2564      200,000   0.55 ขาย
KCE    นาย พิธาน องค์โฆษิต       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564    10,000,000  61.12 ขาย
KCE    นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564     5,000,000  61.12 ขาย
KCE    นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 24/05/2564      249,000  63.75 ขาย
                    (รสรินทร์ องค์โฆษิต )
KCE    นาย อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 24/05/2564      100,000  64.00 ขาย
                    (รสรินทร์ องค์โฆษิต )
TIDLOR  นาย ซิว ปอง โช        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 20/05/2564      430,000  41.75 ซื้อ
CHAYO   นาง พิมพ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      585,783  14.60 รับโอน
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 21/05/2564    32,000,000    - โอน
                    (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
WHA    นางสาว จรีพร จารุกรสกุล     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ 21/05/2564    493,500,000   2.40 ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด)
DMT    นางสาว บงกชรัตน์ ตั้งชูกุล     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564       1,000  13.40 ซื้อ
TQM    นางสาว สมพร อำไพสุทธิพงษ์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      10,000  113.00 ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564     1,000,000   1.95 ซื้อ
TWZ    นาย พุทธชาติ รังคสิริ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564    300,000,000    - โอน
TIGER   นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/05/2564      18,200   3.06 ขาย
TIGER   นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 20/05/2564      29,700   3.24 ขาย
KBS    นาย ถกล ถวิลเติมทรัพย์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      200,000   4.84 ซื้อ
PTG    นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      10,000  18.70 ซื้อ
PTG    นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      10,000  18.80 ซื้อ
PSTC   น.ส. อนงค์ พานิชเจริญนาน    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      200,000   2.12 ขาย
KOOL   นาย ธรรมศักดิ์ ชอบชัย      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 20/05/2564      582,916   1.31 ขาย
UTP    นาย มงคล มังกรกนก       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      50,000  21.80 ซื้อ
THANI   นาย พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 20/05/2564      591,583    - รับโอน
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 20/05/2564      55,000   5.22 ซื้อ
LPH    นาย อังกูร ฉันทนาวานิช      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      75,000   5.17 ซื้อ
CHG    นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 20/05/2564      900,000   3.46 ขาย
CHG    นาย สุชาย เหล่าวีรวัฒน์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      600,000   3.55 ขาย
IMH    นาย ณรงค์พล ห้าวเจริญ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      60,000   6.10 ขาย
L&E    นาย เอกลักษณ์ บริมาสพร     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      30,000   2.06 ซื้อ
L&E    นาย เอกลักษณ์ บริมาสพร     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564       3,000   2.08 ซื้อ
KUN    นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      30,000   2.90 ซื้อ
SO    นาย ชินภัทร จาดเจริญ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      30,000  10.40 ซื้อ
SO    นาย ชินภัทร จาดเจริญ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      30,000  10.40 ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 20/05/2564      400,000   5.13 ซื้อ
NSL    นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/05/2564      20,000  14.00 ซื้อ
NSL    นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/05/2564      20,000  14.10 ซื้อ
NSL    นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/05/2564      20,000  14.20 ซื้อ
NSL    นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/05/2564      20,000  14.40 ซื้อ
NSL    นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/05/2564      20,000  14.50 ซื้อ
NSL    นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/05/2564      20,000  15.50 ซื้อ
NSL    นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/05/2564      20,000  15.00 ขาย
NSL    นางสาว แววดาว ธนวัฒนเสถียร   ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 19/05/2564      20,000  14.30 ซื้อ
ADB    นาย หวัง วนาไพรสณฑ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ 21/05/2564      500,000   2.20 ขาย
                    (นางวรุณพร วนาไพรสณฑ์)
HFT    นาย เจิ้น ยง หลิน        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ 21/05/2564      900,000   6.00 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ