ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 16 ก.ย. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 17, 2021 07:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
BDMS   นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ   ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 14/09/2564      452,200   22.50 ขาย
BA    พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 14/09/2564      700,000   12.50 ขาย
GBX   นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564     1,000,000   1.48 ซื้อ
GBX   นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564     1,000,000   1.49 ซื้อ
GBX   นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564     1,000,000   1.50 ซื้อ
CCET   นาย คงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      20,000   2.76 ซื้อ
CHAYO  นางสาว เนาวรัตน์ สังข์กรด     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      15,000   13.40 ขาย
SFT   นาย เสนีย์ หุมสิน         ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      20,000   8.40 ซื้อ
SA    นาย มณเฑียร ยิ่งดำนุ่น       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 14/09/2564      20,000   10.00 ขาย
                    (นางวิลาสินี ยิ่งดำนุ่น)
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 14/09/2564      100,000  106.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 14/09/2564      100,000  107.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 15/09/2564      100,000  106.00 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 15/09/2564      30,000  106.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 15/09/2564      31,600  107.00 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 15/09/2564      52,500  107.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 15/09/2564      37,900  108.00 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 14/09/2564      100,000  106.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 14/09/2564      100,000  107.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 15/09/2564      100,000  106.00 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 15/09/2564      30,000  106.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 15/09/2564      31,600  107.00 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 15/09/2564      52,500  107.50 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TQM   นาย อัญชลิน พรรณนิภา       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 15/09/2564      37,900  108.00 ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                    กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
TRU   นาง ปราณี เผอิญโชค       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 16/09/2564      83,600   4.82 ซื้อ
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 14/09/2564      50,000   3.50 ซื้อ
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 14/09/2564      50,000   3.52 ซื้อ
MBAX   นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคล      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      10,000   5.30 ซื้อ
UTP   นาย มงคล มังกรกนก       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 14/09/2564      10,000   17.00 ซื้อ
TTI   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564        100   24.40 ซื้อ
TTI   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564        300   24.50 ซื้อ
TTI   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564        300   24.60 ซื้อ
VIBHA  นาย ประมุข อุณจักร        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 14/09/2564      100,000   2.16 ซื้อ
                    (นาวศิริพรรณ อุณจักร)
VPO   นาย วิทยา ชวนะนันท์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      600,000   1.80 ขาย
WICE   นาย ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      14,000   13.00 ซื้อ
STA   นาย กิติชัย สินเจริญกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      20,000   34.00 ซื้อ
SABUY  นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 15/09/2564      400,000   11.83 ซื้อ
                    (นางเพ็ญโฉม พาราพันธกุล)
COLOR  นาย รัช ทองวานิช        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 14/09/2564      200,000   2.52 ขาย
                    (นางวรวรรณ ทองวานิช)
COLOR  นาย รัช ทองวานิช        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 14/09/2564      300,000   2.56 ขาย
                    (นางวรวรรณ ทองวานิช)
COLOR  นาย รัช ทองวานิช        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 15/09/2564      600,000   2.36 ซื้อ
                    (นางวรวรรณ ทองวานิช)
COLOR  นาย รัช ทองวานิช        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 15/09/2564      200,000   2.38 ซื้อ
                    (นางวรวรรณ ทองวานิช)
COLOR  นาย รัช ทองวานิช        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 15/09/2564      500,000   2.40 ซื้อ
                    (นางวรวรรณ ทองวานิช)
MFEC   นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      60,961   9.40 ขาย
SC    นาย มงกุฎ เตโชฬาร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 15/09/2564      203,300   3.32 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ