ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 ธ.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 20, 2021 08:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*           ประเภท วันที่ได้มา/         จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย                  จำหน่าย
GSC    นาย ประยูร อัสสกาญจน์        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 14/12/2564      32,002,376    - รับโอน
                                                    Revoked by
                                                     Reporter
GSC    นาย ประยูร อัสสกาญจน์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 14/12/2564      32,002,376    - รับโอน
                      (นาง สุมาลี อัสสกาญจน์)
GSC    นาย ประยูร อัสสกาญจน์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 16/12/2564      7,622,948   3.00 ซื้อ
                      (นาง สุมาลี อัสสกาญจน์)                     Revoked by
                                                     Reporter
GSC    นาย ประยูร อัสสกาญจน์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 16/12/2564      7,622,948   3.00 ซื้อ
                      (นาง สุมาลี อัสสกาญจน์)
CGD    นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล        ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 17/12/2564      53,709,677    - โอน
KEX    นางสาว กุลทรี สามัคคีนิชย์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 17/12/2564       120,000  31.58 ขาย
JUTHA   นาย ศรัณย์ เพ็ญชาติ         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/12/2564       300,000   0.85 ขาย
SMD    นาย ทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 17/12/2564      1,280,000  12.20 ขาย
HREIT   นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์      ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 17/12/2564        75,000   8.85 ขาย
HREIT   นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์      ผู้รายงาน           หน่วยทรัสต์ 17/12/2564        40,000   8.75 ขาย
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564        20,000   3.90 ซื้อ
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 13/12/2564        70,000   7.90 ขาย
                      (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์)
TVO    นาย วัชร วิทยฐานกรณ์        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564       700,000    - รับโอน
BJCHI   นาย คิล ยัง ลี           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 16/12/2564       500,000   2.48 ขาย
                      (นางจัม จา ยาง)
BTS    นาย กวิน กาญจนพาสน์        ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 13/12/2564      1,673,240   0.73 ขาย
BE8    นาย ฉัตรพี ตันติเฉลิม         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/12/2564        5,000  39.50 ขาย
PTTEP   นาย นิรันดร โรจนสมสิทธิ์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564        50,000  119.50 ขาย
EA    นาย สมบูรณ์ อาหุนัย         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564       201,000  91.00 ขาย
PAF    นาย วิชิต ประยูรวิวัฒน์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ 17/12/2564       200,000   2.65 ซื้อ
                      (นางกมลกานต์ ประยูรวิวัฒน์)
PRIME   นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือ  หุ้นสามัญ 16/12/2564      53,000,000   1.90 ขาย
                      ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่
                      ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30
                      ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                      และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด ()
MGT    นาง บุษราภรณ์ ประทุมรัตน์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 14/12/2564       401,000   4.68 ซื้อ
MGT    นาง บุษราภรณ์ ประทุมรัตน์       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 14/12/2564       500,000   4.76 ขาย
UTP    นาย มงคล มังกรกนก         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564        20,000  16.20 ซื้อ
RT    นาย ณัฐพงศ์ ภู่มี           ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564       275,200   2.20 ขาย
LEO    นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564       530,000  13.30 ขาย
LEO    นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์      ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564      1,670,000  13.40 ขาย
SORKON  นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564        31,500   5.30 ซื้อ
SABUY   นางสาว อนัญญา วงค์วรรณวัฒน์     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/12/2564        77,300  16.70 ขาย
SPA    นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/12/2564        9,300   6.90 ซื้อ
SPA    นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย        ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564        21,000   6.90 ซื้อ
INSET   นาย วิเชียร เจียกเจิม        ผู้รายงาน            วอร์แรนท์ 16/12/2564       500,000   3.04 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 15/12/2564        50,000   5.50 ซื้อ
SISB   นางสาว วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร     ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/12/2564      1,020,000   9.51 ขาย
ADB    นาย เหว่ย-ไค หวัง         ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564      1,027,800   2.16 ขาย
HANA   นางสาว อัจฉรา ชัยชาญชีพ       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 16/12/2564        5,000  95.75 ขาย
HL    นางสาว ธนิดา ทองสุกมาก       ผู้รายงาน            หุ้นสามัญ 13/12/2564         600  18.00 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ