ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 19 ม.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday January 20, 2022 07:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*           ประเภท  วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                    หลักทรัพย์  จำหน่าย                  จำหน่าย
BDMS   นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  14/01/2565      425,100  22.50  ขาย
CGH   นาย พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      250,000   2.00  ขาย
CTW   นาย เซ้า-ชุน จัง          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  17/01/2565      20,000   8.46  ขาย
JMART  นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  19/01/2565      200,000  54.50  ซื้อ
JMT   นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  19/01/2565      500,000  62.25  ซื้อ
JCK   นาย กฤตวัฒน์ เตชะอุบล       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์  17/01/2565     3,450,000   0.23  ขาย
SCM   นาย สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  13/01/2565     5,500,000   7.60  ซื้อ
TKN   นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      400,000   7.25  ซื้อ
TKC   นาง จิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  17/01/2565      32,500  31.50  ขาย
                                                    Revoked
                                                  by Reporter
TKC   นาง จิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      32,500  31.50  ขาย
TKC   นางสาว กุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      10,000  31.50  ซื้อ
TKC   นาย สิทธิเดช มัยลาภ        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      30,000  30.32  ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ  13/01/2565      322,500  38.04  ซื้อ
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
THG   นาย บุญ วนาสิน          นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ  18/01/2565      439,400  39.55  ซื้อ
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)
KSL   นาย พิริย์พล ชินธรรมมิตร์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  17/01/2565      80,000   3.71  ขาย
NCAP   นางสาว สุธิดา มงคลสุธี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ  14/01/2565      602,000  12.10  ขาย
                     (นาย ปฏิญญา เทวอักษร)                      Revoked
                                                  by Reporter
NCAP   นางสาว สุธิดา มงคลสุธี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ  14/01/2565      630,900  12.20  ขาย
                     (นาย ปฏิญญา เทวอักษร)                      Revoked
                                                  by Reporter
NCAP   นางสาว สุธิดา มงคลสุธี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ  14/01/2565      602,000  12.10  ขาย
                     (นาย ปฏิญญา เทวอักษร)
NCAP   นางสาว สุธิดา มงคลสุธี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ  14/01/2565      630,900  12.20  ขาย
                     (นาย ปฏิญญา เทวอักษร)
NCAP   นางสาว สุธิดา มงคลสุธี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ  17/01/2565      130,000  11.80  ขาย
                     (นาย ปฏิญญา เทวอักษร)                      Revoked
                                                  by Reporter
NCAP   นางสาว สุธิดา มงคลสุธี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ  17/01/2565      130,000  11.80  ขาย
                     (นาย ปฏิญญา เทวอักษร)
BGC   นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565       9,400  10.70  ซื้อ
EA    นาย สมโภชน์ อาหุนัย        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส    หุ้นสามัญ  17/01/2565      530,000    -  รับโอน
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
                     กันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (โซตัส แอนด์ เฟท 2 จำกัด)
PRIME  พลอากาศเอก สุรศักดิ์ มีมณี      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565       4,000   1.98  ซื้อ
MENA   นางสาว ชนันพัทธ์ มีเกียรติกุลธร    ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  19/01/2565       2,500   1.91  ซื้อ
ML    นาง ทิพวรรณ เอี้ยวศิวิกูล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      110,000   1.75  ขาย
UTP   นาย มงคล มังกรกนก        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      20,800  17.40  ซื้อ
RJH   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      25,000  32.90  ซื้อ
RPH   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      127,000   6.15  ซื้อ
WPH   นาย เชน เหล่าสุนทร        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   หุ้นสามัญ  18/01/2565      120,000   2.64  ซื้อ
                     (นางแอนนี่ เหล่าสุนทร)
VIBHA  นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  17/01/2565      346,500   2.56  ขาย
VIBHA  นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565     1,946,500   2.63  ซื้อ
WAVE   นางสาว แคทลีน มาลีนนท์       ผู้รายงาน            วอร์แรนท์  18/01/2565     1,400,000   0.65  ขาย
SFLEX  นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      300,000   4.96  ซื้อ
SABUY  นางสาว อนัญญา วงค์วรรณวัฒน์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  17/01/2565      19,000  35.00  ขาย
SABUY  นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      540,000  37.06  ซื้อ
HTC   นาง ปริยา จีระพันธุ์         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      10,000  35.00  ซื้อ
INET   นาย ทวีศักดิ์ กออนันตกูล       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  17/01/2565      100,000  10.30  ขาย
ICN   นาย ชนะชัย กุลนพฤกษ์        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565       6,000   5.70  ซื้อ
ICN   นาย ศิริศักดิ์ วิริยะมั่นพงศ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      225,000   5.70  ขาย
ICN   นาย ศิริศักดิ์ วิริยะมั่นพงศ์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      300,000   5.75  ขาย
MFEC   นาย อาร์ม ศิวะดิตถ์         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      17,080  12.20  ขาย
ADB   นาย จิน กุ้ย จาง          ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ  18/01/2565      50,000   2.03  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ