AGE ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 6% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 9-13 มิ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 6, 2022 11:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 3 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในช่วงวันที่ 9-10, 13 มิ.ย.65 ผ่าน บล.เคทีบีเอสที และ บล.โกลเบล็ก

ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ระดมทุนไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินภายในปี 65


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ