ก.ล.ต. ผนึก สคฝ.เซ็น MoU ส่งเสริมความรู้การคุ้มครองเงินฝาก-การลงทุน

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 6, 2022 14:23 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ก.ล.ต. ผนึก สคฝ.เซ็น MoU ส่งเสริมความรู้การคุ้มครองเงินฝาก-การลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง "การเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบคุ้มครองเงินฝากและการเงินการลงทุน" เพื่อยกระดับความรู้ด้านการเงินการลงทุน รวมถึงระบบคุ้มครองเงินฝากและสถาบันคุ้มครองเงินฝากให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในภาคการศึกษา ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและวิธีการที่เหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและขยายพื้นที่การให้ความรู้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากและความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนซึ่งประกอบด้วยความรู้เรื่องการออม การวางแผนทางการเงิน การลงทุน และภัยกลโกงจากการลงทุน โดย ก.ล.ต. และ สคฝ. จะสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันผ่านการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในเรื่องการวางแผนทางการเงินและสามารถต่อยอดการออมด้วยการนำไปลงทุนอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ในกิจกรรมการเรียนรู้จะสอดแทรกวิธีการป้องกันตนเองจากภัยกลโกงทางการเงินและการลงทุนที่มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการเงินการลงทุนให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมอย่างทั่วถึง (financial inclusion) โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (61 - 80) ด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยคาดหวังให้ผู้ที่อยู่ในภาคการศึกษา ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมและการลงทุน เพื่อจะสามารถนำไปต่อยอดได้ตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยเกษียณ

ดังนั้น การลงนามในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการร่วมมือสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายก้าวสู่การเป็น smart investor ช่วยให้ประชาชนในสังคมมีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันภัยกลโกง โดยกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในภาคการศึกษาจะได้เริ่มต้นวางแผนทางการเงินได้อย่างถูกวิธี ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเงินของกิจการได้อย่างมั่นคง รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้ต่อไป

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ สคฝ. กล่าวว่า การรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินของประเทศ เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของ สคฝ. ในฐานะหน่วยงานตาข่ายความมั่นคงทางการเงิน (Financial Safety Net) ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากพันธกิจหลักในการคุ้มครองผู้ฝากเงินแล้ว ภารกิจหลักที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือการมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องระบบคุ้มครองเงินฝากซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยลดความตื่นตระหนกหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต

รวมถึงการกระตุ้นวินัยในการออมให้กับภาคประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนผ่านเงินฝากและต่อยอดสู่การวางแผนการลงทุนด้านอื่นๆ ที่หลากหลายและปลอดภัย ตอกย้ำแคมเปญสื่อสาร "DPA พร้อม" พร้อมคุ้มครอง พร้อมเข้าถึง พร้อมเคียงข้าง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการเป็นหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากที่มีความน่าเชื่อถือและทันสมัย ช่วยสร้างความมั่นใจให้ประชาชน โดยการลงนามความร่วมมือกับ ก.ล.ต. ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญภายใต้กลยุทธ์การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการเงิน อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การทำกิจกรรมร่วมกันในหลากหลายมิติเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกกลุ่ม

การดำเนินกิจกรรมภายใต้ MoU ดังกล่าว ประกอบด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องระบบคุ้มครองเงินฝากและการเงินการลงทุนแก่ผู้ที่อยู่ในภาคการศึกษา ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะจัดอบรมอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคต่าง ๆ นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันผลิตสื่อความรู้ที่สามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้างผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวก


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ