ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 ส.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 18, 2022 07:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร             ความสัมพันธ์*                 ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                           หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
JMART  นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      300,000  50.42  ซื้อ
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      153,100  6.90  ซื้อ
CRD   นาง พัชรินทร์ ธรรมถนอม       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      48,100  0.84  ขาย
CRD   นาง พัชรินทร์ ธรรมถนอม       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      28,500  0.83  ขาย
SUN   นาย พัลลภ บุญถึง          ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 17/08/2565      10,000  4.92  ซื้อ
SICT   นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      200,000  7.52  ขาย
CPT   นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      300,000  0.83  ซื้อ
SIMAT  นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      40,000  2.42  ซื้อ
TMILL  นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      46,400  3.86  ซื้อ
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา         หุ้นสามัญ 17/08/2565      100,000  17.60  ขาย
                     (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TRU   นาย ทวนชัย มั่นจิต          ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 17/08/2565      10,000  6.45  ขาย
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ          ผู้รายงาน                 NVDR อ้างอิง 11/08/2565      18,500  5.35  ซื้อ
                                           หุ้นสามัญ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ          ผู้รายงาน                 NVDR อ้างอิง 16/08/2565      18,500    -  ขาย
                                           หุ้นสามัญ
TWPC   นาย เรน ฮวา โฮ          ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      18,500    -  ซื้อ
TSR   นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      30,000  5.50  ซื้อ
TSR   นาย วัชรินทร์ วัชรธรรม        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      30,000  5.60  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      15,000  5.45  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      10,000  5.45  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      10,000  5.50  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      20,000  5.55  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      20,000  5.45  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      20,000  5.55  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      10,000  5.75  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      20,000  5.85  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      20,000  5.75  ซื้อ
TSR   นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      20,000  5.60  ซื้อ
NV    นาง ยุพิน จันทร์จุฑามาศ        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส          หุ้นสามัญ 16/08/2565     1,000,000  2.70  ซื้อ
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))
NV    นาย นวพล จันทร์จุฑามาศ       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส          หุ้นสามัญ 16/08/2565     1,000,000  2.70  ซื้อ
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))
BANPU  นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565     1,353,800  13.30  ขาย
BIS   นาย สุชาติ วรวุฒางกูร        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 15/08/2565      80,000  7.43  ซื้อ
PSG   นาย นพดล อินทรลิบ         ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565     3,000,000  1.22  ซื้อ
MICRO  นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 11/08/2565      70,000  4.96  ขาย
MICRO  นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 11/08/2565      30,000  5.00  ขาย
MICRO  นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 11/08/2565      79,000  4.98  ขาย
MICRO  นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 11/08/2565      240,000  4.96  ขาย
MICRO  นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 11/08/2565      170,000  4.96  ขาย
MICRO  นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 11/08/2565      30,000  4.96  ขาย
MICRO  นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 11/08/2565      91,000  4.96  ขาย
MICRO  นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 11/08/2565      95,700  4.90  ขาย
JP    นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล     ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      69,000  4.49  ซื้อ
W    นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย        ผู้รายงาน                  วอร์แรนท์ 16/08/2565      472,200  0.04  ขาย
SLP   นาย สาทิส ตัตวธร          ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 17/08/2565      140,000  0.76  ขาย
RBF   นาย ธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล        ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 11/08/2565      65,000  12.70  ซื้อ
IRCP   นางสาว อรทัย รงค์ทองอร่าม      ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      100,000  1.16  ซื้อ
EP    นาย ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล      ผู้รายงาน                  วอร์แรนท์ 16/08/2565      84,197  0.41  ขาย
AAV   นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์       ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565     5,000,000  2.71  ขาย
HFT   นาย หมิง ซัน เยน          ผู้รายงาน                   หุ้นสามัญ 16/08/2565      40,000  6.60  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ