ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 21 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 22, 2022 07:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/         จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์ จำหน่าย                   จำหน่าย
JMART  นาย เอกชัย สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565       200,000  51.75  ซื้อ
JMT   นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565       167,000  74.05  ซื้อ
SICT   นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 16/09/2565       627,800   9.46  ขาย
SICT   นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       88,000   9.05  ขาย
SICT   นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565       563,300   9.17  ขาย
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 15/09/2565       203,000   8.63  ซื้อ
                    (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 19/09/2565        1,000   8.55  ซื้อ
                    (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
TGE   นาย ดลวัฒน์ จินตโสภณ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565       20,000   1.92  ซื้อ
TEAMG  นาย กิตติพล บุลนิม        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 21/09/2565       600,000  12.00  ขาย
TKC   นางสาว รดากานต์ มีแต้ม      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 15/09/2565        3,000  21.80  ซื้อ
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 20/09/2565       200,000  17.45  ขาย
                    (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )
TRUBB  นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 20/09/2565       549,400   0.25  ขาย
                    (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRUBB  นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    วอร์แรนท์ 20/09/2565       450,600   0.26  ขาย
                    (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRU   นาย วี เอิน ลิม         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 20/09/2565       25,000   7.70  ขาย
                    (นางเปรมฤดี ลิม)
THG   นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 20/09/2565       300,000  62.00  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน))
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565       90,000   3.85  ซื้อ
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์     ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565       450,000   3.90  ซื้อ
BIZ   นาย นพดล สันธนะพานิช      ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 20/09/2565       50,000   0.50  ขาย
BIZ   นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์       ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 20/09/2565      1,511,100   0.47  ขาย
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565        4,000   7.22  ซื้อ
PSL   นาย มินฮาจ ซาฟา        ผู้รายงาน            NVDR อ้างอิง 21/09/2565         400  15.50  ขาย
                                     หุ้นสามัญ
PDJ   นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 15/09/2565       10,000   3.00  ซื้อ
                    (นาง จิรดา เตียสุวรรณ์)
JP    นาง จินตนา สันติพิสุทธิ์       ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 15/09/2565     11,674,642   0.90  ขาย
JP    นางสาว จิรดา แดงประเสริฐ    ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 15/09/2565     11,402,235   0.91  ขาย
JP    นาย พิษณุ แดงประเสริฐ      ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 15/09/2565     11,674,641   0.92  ขาย
JP    นาย สรสิช แดงประเสริฐ      ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 15/09/2565     11,661,020   0.87  ขาย
JP    นาย สิทธิชัย แดงประเสริฐ     ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 15/09/2565     11,368,980   1.03  ขาย
RPH   นาย ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 19/09/2565       30,000   6.30  ซื้อ
                    (นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์)
RT    นาย วิศิษฎ์ คูทองกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 20/09/2565       92,000   1.71  ซื้อ
KUN   นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 20/09/2565      1,500,000   2.70  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)
KUN   นาย คุณา เทวอักษร        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 20/09/2565      1,500,000   2.70  ขาย
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท คุณาวลัย จำกัด)
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 19/09/2565       250,000  19.00  ซื้อ
                    (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       250,000  19.00  ซื้อ
SCN   นาย ธัญชาติ กิจพิพิธ        ผู้รายงาน           ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อ 20/09/2565      3,150,000   0.17  ขาย
                                 หุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้
SPI   นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 20/09/2565        4,520  68.44  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไตรค่า จำกัด)
COLOR  นาย รัช ทองวานิช        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 13/09/2565       146,900   1.75  ซื้อ
                    (นางวรวรรณ ทองวานิช)
ASW   นาย นภดล ร่มโพธิ์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 19/09/2565       100,000   7.85  ขาย
ASW   นาย นภดล ร่มโพธิ์        ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 19/09/2565       166,666   0.81  ขาย
ICC   นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 20/09/2565         220  31.09  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไตรค่า จำกัด)
ICC   นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส     หุ้นสามัญ 21/09/2565         220  31.09  ซื้อ
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ                    Revoked
                    บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน                 by Reporter
                    เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                    และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท ไตรค่า จำกัด)
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ