NWR ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.90% เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 4-8 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 30, 2022 13:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 400 ล้านบาท และจำนวนหุ้นกู้สารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.บลูเบลล์ และ บล. ไอ วี โกลบอล ระหว่างวันที่ 4, 7- 8 พฤศจิกายน 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ