ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 4 ต.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday October 5, 2022 07:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*              ประเภท วันที่ได้มา/       จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                       หลักทรัพย์ จำหน่าย                 จำหน่าย
JMART   นาย เอกชัย สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     200,000  46.00  ซื้อ
JMT    นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     400,000  66.63  ซื้อ
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     288,000  7.05  ซื้อ
JDF    นาย สรสิทธิ์ สุนทรเกศ       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     100,000  3.74  ขาย
STEC   นาย จารุณัฐ จิรรัตน์สถิต       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2565     319,900  11.26  ซื้อ
                     (นางพัชรา จิรรัตน์สถิต)                        Revoked
                                                   by Reporter
STEC   นาย จารุณัฐ จิรรัตน์สถิต       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2565     319,900  11.26  ซื้อ
                     (นางพัชรา จิรรัตน์สถิต)
SICT   นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     100,000  7.54  ซื้อ
SICT   นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565     100,000  7.20  ซื้อ
SICT   นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     100,000  7.30  ซื้อ
SICT   นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565      55,000  7.33  ซื้อ
ECL    นาย ประภากร วีระพงษ์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565    1,650,000    -  โอน
ECL    นาย ประภากร วีระพงษ์       ผู้รายงาน               วอร์แรนท์ 30/09/2565    14,782,826    -  โอน
WHAIR   นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์     ผู้รายงาน              หน่วยทรัสต์ 03/10/2565     200,000  7.25  ขาย
WHAIR   นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์     ผู้รายงาน              หน่วยทรัสต์ 03/10/2565      50,000  7.20  ขาย
DMT    นาย สมบัติ พานิชชีวะ        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565      89,300  10.40  ซื้อ
TQM    นางสาว รัชนีพร พุคยาภรณ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565      10,000  37.25  ซื้อ
TRU    นาย วี เอิน ลิม          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2565      25,000  6.35  ซื้อ
                     (นางเปรมฤดี ลิม)
BGRIM   นาย ฮาราลด์ ลิงค์         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 29/09/2565    3,191,700  34.32  ขาย
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตร
                     ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.)
BGRIM   นาย ฮาราลด์ ลิงค์         นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส      หุ้นสามัญ 30/09/2565    2,459,200  33.60  ขาย
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตร
                     ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (B. GRIMM POWER (SINGAPORE) PTE. LTD.)
PRAKIT  นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565      26,000  12.90  ซื้อ
PSL    นาย มินฮาจ ซาฟา         ผู้รายงาน             NVDR อ้างอิง 03/10/2565      9,000  14.10  ขาย
                                       หุ้นสามัญ
MBAX   นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565      10,000  4.98  ซื้อ
MAJOR   นาย วิชา พูลวรลักษณ์        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     600,000  17.52  ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 29/09/2565     100,000  1.53  ซื้อ
MJD    นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์    ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     200,000  1.52  ซื้อ
UTP    นาย มงคล มังกรกนก        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565      20,000  16.10  ซื้อ
RPH    นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 04/10/2565      20,000  6.00  ซื้อ
KUN    นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2565      50,000  2.58  ซื้อ
                     (นาย คุณา เทวอักษร)
KUN    นาย คุณา เทวอักษร        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565      50,000  2.58  ซื้อ
STA    นาย กิติชัย สินเจริญกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565      35,000  18.86  ซื้อ
SPALI   นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     100,000  18.70  ซื้อ
SPALI   นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2565     100,000  18.70  ซื้อ
                     (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
SMIT   นาย ธนา เสนาวัฒนกุล       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565      65,000  4.70  ซื้อ
COLOR   นาย รัช ทองวานิช         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หุ้นสามัญ 03/10/2565     100,000  1.66  ซื้อ
                     (นางวรวรรณ ทองวานิช)
SSP    นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์     ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 30/09/2565    12,500,080  10.10  ซื้อ
RBF    นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     414,300  11.98  ซื้อ
RS    นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     100,000  14.92  ซื้อ
AQ    นาย เอ สัจเดว์          ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565    30,000,000  0.02  ขาย
MFEC   นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร       ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565     100,000  8.21  ซื้อ
S11    นาย ศิรวัตร หวั่งหลี        ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565      28,000  5.03  ซื้อ
STC    นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง      ผู้รายงาน               หุ้นสามัญ 03/10/2565      3,000  0.78  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ