ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 8 ธ.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 9, 2022 08:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*                ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                         หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
KEX    นาย วราวุธ นาถประดิษฐ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 06/12/2565   500,000   18.00  ขาย
CCET   นาย เซิ่ง สง ซุย         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565   600,000   2.36  ซื้อ
JMART   นาย เอกชัย สุขุมวิทยา       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 08/12/2565   200,000   42.25  ซื้อ
CHAYO   นาย วิทยา อินาลา         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 06/12/2565   200,000   8.20  ขาย
SA    นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 06/12/2565  4,600,000   8.60  ขาย
                     (นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ)
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565   140,000   2.13  ซื้อ
ERW    นาย อภิชาญ มาไพศาลสิน      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 06/12/2565   100,000   4.56  ขาย
KLINIQ  นาย ประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 02/12/2565    70,000   39.75  ขาย
TAPAC   นาย นารุฮิซะ อาเบะ        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/11/2565   160,000   2.90  ซื้อ
TCMC   นาย พิมล ศรีวิกรม์         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565   200,000   1.60  ซื้อ
TMT    นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 06/12/2565   144,000   7.05  ซื้อ
TMT    นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565   284,000   7.08  ซื้อ
TMT    นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 08/12/2565    72,000   7.08  ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 06/12/2565    15,800   7.10  ซื้อ
TRUBB   นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุล      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       วอร์แรนท์ 07/12/2565    12,000   0.17  ขาย
                     (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)
TRU    นาย วี เอิน ลิม          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 07/12/2565    25,000   6.15  ซื้อ
                     (นางเปรมฤดี ลิม)
PTTEP   นางสาว ประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/11/2565    2,000  187.50  ขาย
PRAKIT  นาย อภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565    3,000   12.70  ซื้อ
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565    3,500   7.10  ซื้อ
PROEN   นาย กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม      นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน           หุ้นสามัญ 02/12/2565  2,000,000   9.60  ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                     และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท เวลธ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ จำกัด)
PPM    นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 01/12/2565    5,000   2.22  ซื้อ
                     (ก่อเกียรติ)
PCC    นาย กิตติ สัมฤทธิ์         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565   100,000   3.26  ซื้อ
PRAPAT  นางสาว วีณา ชัยศรีโสภณกิจ     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565    10,000   1.66  ขาย
PSG    นาย นพดล อินทรลิบ        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565   500,000   1.15  ซื้อ
PERM   นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565  18,000,000     -  โอน
PERM   นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565  12,422,350     -  โอน
PERM   นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565  2,741,850     -  โอน
MSC    นาย ธงชัย หล่ำวีระกุล       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565    10,000   9.60  ซื้อ
SABUY   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 06/12/2565  1,792,200   10.94  ขาย
SABUY   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 06/12/2565  1,805,000   5.73  ซื้อ
SABUY   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565  1,820,000   10.78  ขาย
SABUY   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 07/12/2565  1,840,600   5.53  ซื้อ
SABUY   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 08/12/2565   271,300   10.64  ขาย
SABUY   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 08/12/2565   287,900   5.42  ซื้อ
SABUY   นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์        ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 08/12/2565    50,000   5.41  ขาย
HTC    นาง ปริยา จีระพันธุ์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565    3,000   28.75  ซื้อ
HTC    นาย ปกรณ์ สุขุม          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 06/12/2565   100,000   28.75  ซื้อ
                     (นางดวงมณี สุขุม)
AP    นาย สมชาย วัฒนเสาวภาคย์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 07/12/2565   100,000   10.80  ขาย
SVI    นาย สมชาย สิริปัญญานนท์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 01/12/2565    4,000   10.70  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ