ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์ดำรงตำแหน่งกก.-ผู้บริหารหลักทรัพย์-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 3, 2023 13:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร จะทุ่มเท รับผิดชอบการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนได้ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการดังกล่าวช่วงพ.ค.-มิ.ย.65 ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการงานเพิ่มขึ้น โดย ก.ล.ต. เสนอปรับปรุงให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง และผู้จัดการต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการในบริษัทอื่น ทั้งนี้ หากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกินกว่าที่หลักเกณฑ์กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสามารถในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานต่อ ก.ล.ต. พร้อมนำส่งข้อมูลการพิจารณาดังกล่าว ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการพิจารณาอนุญาต อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. อาจสั่งการเป็นอย่างอื่นได้ หากพิจารณาว่าการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เสนอใหม่ ได้กำหนดบทเฉพาะกาลกรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดอยู่ก่อนวันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของบุคลากรดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ

ก.ล.ต.ได้ร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. จนถึงวันที่ 7 มี.ค.66


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ