GULF ขายหุ้นกู้ล็อตใหม่อายุ 3-10 ปีช่วง 27-29 มี.ค.ระดมทุน 2 หมื่นลบ.ชูดอกเบี้ย 2.85-3.92%

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 24, 2023 12:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด มีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หน่วย และมีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติม 5,000,000 หน่วย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,100,000,000 บาท

ชุดที่ 2 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,500,000,000 บาท

ชุดที่ 3 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.59% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,500,000,000 บาท

ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.92% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,500,000,000 บาท

ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,400,000,000 บาท

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1-4 ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่ และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 5 ให้เฉพาะแก่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน) หรือ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่) มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 27-29 มี.ค.66

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 22 ก.พ.66

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ