ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 1 มิ.ย. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 2, 2023 08:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*               ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                         หลักทรัพย์ จำหน่าย               จำหน่าย
CPW    นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ        นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน           หุ้นสามัญ 31/05/2566    806,900  3.13  ซื้อ
                     คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
                     และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด(บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด)
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    12,000  5.90  ซื้อ
CHEWA   นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร      ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 31/05/2566      200  0.07  ขาย
CHEWA   นาย ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร      ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 31/05/2566    499,800  0.06  ขาย
SYNTEC  นาย จิรโมท พหูสูตร         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    100,000  1.57  ซื้อ
STEC   นาย จารุณัฐ จิรรัตน์สถิต       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 31/05/2566  45,657,115  9.50  ขาย
                     (นางพัชรา จิรรัตน์สถิต)
CSP    นางสาว จุฑามาศ ชัยสุพัฒน์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566   7,000,000  1.18  ซื้อ
SIMAT   นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    100,000  1.99  ซื้อ
KLINIQ  นาย รัฐพล กิตติชัยตระกูล       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    789,390  38.00  ขาย
KLINIQ  นาย อภิรุจ ทองวัฒน์         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    789,390  38.00  ซื้อ
TASCO   นาย เธียรี่ เดอเฟรน        ผู้รายงาน                  NVDR 31/05/2566    20,000  18.20  ซื้อ
                                      อ้างอิง หุ้นสามัญ
TU    นาย เชง นิรุตตินานนท์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 31/05/2566    200,000  14.80  ซื้อ
                     (นางจินตนา นิรุตตินานนท์)
TU    นาย ธีรพงศ์ จันศิริ         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/05/2566   2,273,500  15.30  ขาย
TU    นาย ธีรพงศ์ จันศิริ         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/05/2566   8,026,500  15.08  ขาย
TU    นาย ธีรพงศ์ จันศิริ         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566   2,300,000  15.10  ขาย
NETBAY  นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566   1,900,000  22.00  ขาย
BTNC   นาย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/05/2566    20,000  36.50  ขาย
BTG    นาย วินิจ ศิลามงคล         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 26/05/2566    125,000  25.76  ขาย
PCC    นาย กิตติ สัมฤทธิ์          ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    110,100  2.96  ซื้อ
PTTGC   นาย สราวุธ แก้วตาทิพย์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566     5,000  35.25  ซื้อ
PL    นาย สาระ ล่ำซำ          ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    19,300  2.40  ซื้อ
MTC    นาย อำนาจ เนียมสี         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566     5,000  41.75  ขาย
MTI    นาง นวลพรรณ ล่ำซำ        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/05/2566     2,100 114.88  ซื้อ
LPH    นาย กุณฑล นาคพรหม        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    50,000  5.26  ขาย
KUN    นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 31/05/2566     5,000  2.10  ซื้อ
                     (นาย คุณา เทวอักษร)
KUN    นาย คุณา เทวอักษร         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566     5,000  2.10  ซื้อ
VL    นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    200,000  1.03  ซื้อ
STGT   นาย วีรกร อ่องสกุล         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/05/2566     1,000  9.05  ซื้อ
SKY    นาย รัช ตันตนันตา         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/05/2566    20,000  27.25  ขาย
SKY    นาย รัช ตันตนันตา         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/05/2566    30,000  27.00  ขาย
SKY    นาย รัช ตันตนันตา         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/05/2566    30,000  27.25  ขาย
SMT    นาย กรทักษ์ วีรเดชะ        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 29/05/2566    60,000  4.60  ขาย
SABUY   นางสาว ดวงฤทัย ศรีวะรมย์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/05/2566    70,000  12.41  ขาย
SABUY   นาย กิตติพล ฐานะสิทธิ์        ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 31/05/2566    54,800  5.76  ซื้อ
SMPC   นาย วินัย วิทวัสการเวช       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    20,000  10.50  ซื้อ
INSET   นาย วิเชียร เจียกเจิม        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    37,400  2.38  ซื้อ
INSET   นาย วิเชียร เจียกเจิม        ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 31/05/2566    50,000  0.39  ขาย
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566     2,000  3.08  ซื้อ
SCB    นาย วินิจ ศิลามงคล         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 26/05/2566    26,000 101.73  ขาย
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 11/05/2566    48,800  2.08  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 11/05/2566    51,400  2.06  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 11/05/2566    16,400  2.10  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 11/05/2566     2,000  2.04  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 18/05/2566     1,700  1.99  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 18/05/2566    87,200  2.00  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 22/05/2566     1,300  1.92  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/05/2566      400  1.99  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 24/05/2566     5,000  2.00  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 25/05/2566     2,300  2.02  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 26/05/2566    13,500  2.02  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 26/05/2566    10,000  2.04  ซื้อ
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/05/2566     1,700  2.02  ซื้อ
                                                      Revoked
                                                    by Reporter
ALT    นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 30/05/2566     1,700  2.02  ซื้อ
AS    นาย กว่าง ดอง ควาด        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 31/05/2566    50,000  15.20  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ