ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 10 ต.ค. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday October 11, 2023 06:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร          ความสัมพันธ์*                ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
CGH   นาย สดาวุธ เตชะอุบล     ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 05/10/2566  1,250,000   0.03 ขาย
CGH   นาย สดาวุธ เตชะอุบล     ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 05/10/2566  7,000,000   0.03 ขาย
CGH   นาย สดาวุธ เตชะอุบล     ผู้รายงาน                 วอร์แรนท์ 06/10/2566  5,550,000   0.03 ขาย
CV    นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 04/10/2566  8,715,000   0.84 ขาย
CV    นาย เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 05/10/2566   350,000   0.84 ขาย
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    78,100   5.36 ซื้อ
JPARK  นาย ชองอี ไต้        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 03/10/2566   250,000   3.80 ซื้อ
JPARK  นาย ชองอี ไต้        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 03/10/2566   100,000   4.96 ขาย
SYNTEC  นางสาว ณิชยา พหูสูตร     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 05/10/2566   322,600   1.60 ซื้อ
SUPER  นาย จอมทรัพย์ โลจายะ     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566  3,500,000   0.45 ซื้อ
SINO   นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566   500,000   1.39 ซื้อ
SINO   นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566   400,000   1.40 ซื้อ
BOFFICE นางสาว สโรชา มีนสุข     ผู้รายงาน                หน่วยทรัสต์ 09/10/2566    20,000   5.05 ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    5,000   9.80 ซื้อ
TLI   นาง วรางค์ ไชยวรรณ     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566   150,000  11.59 ซื้อ
BGC   นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา        หุ้นสามัญ 09/10/2566    10,000   9.26 ซื้อ
                  (นางสาวชุติมา พรประภา)
PRIN   นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    13,800   2.88 ซื้อ
PEACE  นาย พิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    2,000   3.86 ซื้อ
PEACE  นาย พิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    50,000   3.84 ซื้อ
PEACE  นาย พิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    80,000   3.82 ซื้อ
FVC   นาย วิจิตร เตชะเกษม     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 05/10/2566   100,000   0.81 ซื้อ
FTE   นาง ศรีสุรัตน์ ศิวนารถ     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    10,000   1.61 ซื้อ
MALEE  นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    10,000   7.05 ซื้อ
MODERN  นาย โยธิน เนื่องจำนงค์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 06/10/2566    28,400   2.72 ซื้อ
MODERN  นาย โยธิน เนื่องจำนงค์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    21,600   2.72 ซื้อ
UTP   นาย มงคล มังกรกนก      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    55,000  11.70 ซื้อ
TTI   นาย กำจร ชื่นชูจิตต์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    1,000  24.70 ซื้อ
SKR   นาย เสนีย์ กระจ่างศรี     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 06/10/2566    10,000  11.17 ขาย
SPA   นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566   300,000  12.20 ซื้อ
HTC   พันเอก พัชร รัตตกุล      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566   146,200  15.95 ขาย
AMARIN  นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี     นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส        หุ้นสามัญ 05/10/2566 138,387,052   5.50 ซื้อ
                  หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                  เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                  และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                  (บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด)
ASEFA  นาย ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย   ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 06/10/2566    3,400   3.76 ซื้อ
EP    นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 09/10/2566    93,700   2.81 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ