ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 17 มิ.ย. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 18, 2024 06:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*               ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน   ราคา วิธีการได้มา/
                                         หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
GUNKUL  นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567   7,000,000  2.60 ซื้อ
GIFT   นาย โชติ เชษฐโชติศักดิ์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 11/06/2567   2,656,400  3.94 ขาย
KCG    นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    30,000  9.38 ซื้อ
KCG    นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 14/06/2567    14,000  9.34 ซื้อ
                     (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)
GABLE   นาง พิมพ์นารา อธิโชติอนันต์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    10,000  4.00 ซื้อ
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567     9,100  4.24 ซื้อ
JR    นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    14,200  4.24 ซื้อ
JR    นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ      คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 14/06/2567     2,500  4.25 ซื้อ
                     (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)
GTB    นาย ประจินต์ คงสาคร        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 17/06/2567    42,600  0.70 ซื้อ
CHASE   นาย ประดิษฐ์ เลี่ยวศิริกุล       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    400,000  1.63 ซื้อ
SCM    นางสาว กัญญารัตน์ สานโอฬาร     ผู้รายงาน                วอร์แรนท์ 14/06/2567      100  1.20 ขาย
CAZ    นาย หวัง ยอบ จี          ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    86,800  3.22 ขาย
CAZ    นาย หวัง ยอบ จี          ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    15,000  3.24 ขาย
CPN    นางสาว วัลยา จิราธิวัฒน์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    35,800 55.75 ซื้อ
WHART   นาย ศุภศิษย์ สิทธเศรษฐ์       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา      หน่วยทรัสต์ 17/06/2567    100,000  8.15 ซื้อ
                     (นางสาวกุลธิดา พิพัฒน์สันติกุล)
TMILL   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    191,900  3.90 ซื้อ
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข         ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 13/06/2567    500,000  4.84 ขาย
TPIPL   นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    442,100  1.36 ซื้อ
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    19,000 14.29 ซื้อ
TNR    นาย ปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    15,000 10.60 ซื้อ
BAFS   หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 17/06/2567    10,000 19.00 ซื้อ
BKD    นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567     2,000  1.29 ซื้อ
PG    นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    94,000  8.89 ซื้อ
PANEL   นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    23,600  1.63 ซื้อ
MBAX   นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 17/06/2567     3,000  2.98 ซื้อ
                     (กชวรรณ วิชญเวทางค์)
MOONG   นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา       หุ้นสามัญ 14/06/2567     4,000  2.08 ซื้อ
                     (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)
MJD    นาย สุริยา พูลวรลักษณ์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    34,300  1.14 ซื้อ
MJD    นาย สุริยา พูลวรลักษณ์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    100,000  1.15 ซื้อ
MJD    นาย สุริยา พูลวรลักษณ์        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    60,000  1.16 ซื้อ
MTI    นาง นวลพรรณ ล่ำซำ        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    10,100 107.35 ซื้อ
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     ผู้รายงาน          Single Stock Future 12/06/2567      200 29.75 ซื้อ
                                    ที่มีการซื้อขายใน TFEX
MINT   นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค     ผู้รายงาน          Single Stock Future 14/06/2567      200 29.50 ซื้อ
                                    ที่มีการซื้อขายใน TFEX
RPH    นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 13/06/2567    21,000  5.90 ซื้อ
RPH    นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    20,100  5.90 ซื้อ
RPH    นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 17/06/2567    18,000  5.85 ซื้อ
LEO    นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์     ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    80,000  3.97 ซื้อ
SORKON  นาง นิรมล รุจิราโสภณ        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    77,300  4.55 ซื้อ
SMART   นาย สุรพล เติมอริยบุตร       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 17/06/2567    243,200  0.76 ซื้อ
SPA    นาย ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย       นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรส        หุ้นสามัญ 14/06/2567    100,100  6.80 ซื้อ
                     หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และ
                     บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน
                     เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
                     และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
                     (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)
SPA    นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    200,000  6.95 ซื้อ
RBF    นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    110,000  9.00 ซื้อ
RS    นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    375,900 12.11 ซื้อ
ILM    นาย ขวัญชัย กิจก้องขจรชัย      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567     4,100 18.70 ซื้อ
SAF    นาย พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 13/06/2567     9,800  0.69 ซื้อ
SAF    นาย พิศิษฐ์ อริยเดชวณิช       ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 14/06/2567    15,000  0.68 ซื้อ
ACE    นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 13/06/2567   6,138,000  1.33 ซื้อ
LPN    พลตำรวจโท จิรพัฒน์ ภูมิจิตร      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ 05/06/2567    50,000  3.28 ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ