TF แตกพาร์เป็น 1 บ./หุ้น จาก 10 บ./หุ้น ,ปันผลอัตรา 13.42 บ./หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 16, 2011 18:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะคงเดิม คือ 240 ล้านบาท แต่จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มจาก 24 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็น 240 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 28.32 บาท รวมเป็นเงิน 509.76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.31 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 14.90 บาท รวมเป็นเงิน 268.20 ล้านบาท

และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2553 อัตราหุ้นละ 13.42 บาท รวมเป็นเงิน 241.56 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 180 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ส่วนเงินปันผลอัตราหุ้นละ 3.42 บาท รวมเป็นเงิน 61.56 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554

กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ