SITHAI เลิกกิจการ บ.ย่อย"ซุปเปอร์ ไอเดีย"ในไทย หลังล่าช้า

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 30, 2015 10:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายปริญช์ ผลนิวาศ กรรมการ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (SITHAI) แจ้งว่า บริษัท ซุปเปอร์ ไอเดีย จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จะทำการเลิกกิจการ ด้วยเหตุผลของการดำเนินธุรกิจที่ล่าช้านับตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งกิจการในปี 55 เป็นผลมาจากความไม่พร้อมและการรอประเมินสถานการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของลักษณะของลูกค้าและตลาด ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนในประเทศไทยของผู้ร่วมทุนต่างชาติ

ดังนั้น การคงสภาพกิจการของซุปเปอร์ ไอเดีย ต่อไปโดยยังไม่มีความแน่ชัดของระยะเวลาการดำเนินธุรกิจและการมีรายได้จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอาจไม่คุ้มค่าต่อเงินลงทุนของบริษัทฯในซุปเปอร์ ไอเดีย ในระยะยาว จึงควรเลิกกิจการไปตามความเหมาะสมภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการชำระบัญชีต่อไป

สำหรับ ซุปเปอร์ ไอเดีย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์พลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยระบบฉีด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 25 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญทั้งหมด โดยปัจจุบันได้รับการชำระทุนแล้วบางส่วนจำนวน 6.25 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัทฯในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีสถานะเป็นบริษัทย่อย

ผลกระทบจากการเลิกกิจการ ไม่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ต้องรับรู้ และบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ เนืองจากซุปเปอร์ ไอเดีย มีมูลค่ากิจการตามบัญชีมากกว่าทุนจากผู้ถือหุ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ